Zmiany – 1/09/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015

Załącznik do Uchwały nr 1/09/2015/2016
Rady Szkoły Podstawowej nr 6
im. dr. Władysława Gębika w Kwidzynie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie:
1. W § 8 w ust. 1 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.”;
2. W § 9ust. 4pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 5 i 6 w brzmieniu:
„5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.”;
3. W § 10 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych (do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania), zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;”;
4. W § 14 dodaje się ust. 26 w brzmieniu:
„26. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie pobiera się od rodziców opłat.”;
5. W § 20 ust. 1 kropkę zastępuje się dwukropkiem i dodaje się punkty 1-5 w brzmieniu:
„1) W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25;
2) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt. 1, zwiększając liczbę uczniów w oddziale na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;
3) Liczba uczniów w oddziale klas I–III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów;
4) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III zostanie zwiększona zgodnie z pkt. 2 i 3 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale;
5) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt. 2 i 3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.”
(W kl. III przepisy ust.1 obowiązywać będą od roku szk. 2016/17);
6. W § 24 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. W Szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I–III lub asystent wychowawcy świetlicy, który wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy i wspiera ich działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.”;
7. W § 36 ust 3 pkt 23:
a) litera m otrzymuje brzmienie:
„m) używania bez zgody nauczyciela podczas pobytu w szkole telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych służących do zapisu obrazu i dźwięku.”;
b) skreśla się literę n;
8. W § 40:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.”;
b) w ust. 4 po wyrazach „norm etycznych” dodaje się wyrazy „oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły”;
c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć oraz udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;”;
d) w ust. 6 pkt 7 po wyrazach „w nauce” dodaje się wyrazy „i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia”;
9. W § 41:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej lub krótkiej notatki pisemnej zgodnie z PSO.”;
b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom;
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w sekretariacie szkoły, w obecności wychowawcy klasy lub członków komisji egzaminacyjnej w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku.”;
10. W § 42:
a) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a w przypadku wychowania fizycznego również systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.”;
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. 1) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.”;
11. W § 43:
a) w ust 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych jest prowadzone w oparciu o skalę ocen wymienioną w § 44 ust. 12;
2) w bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” jako „więcej niż” i „mniej niż” dana ocena;”;
b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„przy ocenianiu poszczególnych standardów z zakresu wszystkich edukacji liczbę punktów przelicza się na oceny w następujący sposób:
% możliwych do uzyskania punktów Ocena
98 – 100 6 – celujący
90 – 97 5 – bardzo dobry
71 – 89 4 – dobry
50 – 70 3 – dostateczny
35 – 49 2 – dopuszczający
0 – 34 1 – niedostateczny
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8.Z pracy klasowej, testu, sprawdzianu semestralnego uczeń może zdobyć określoną liczbę punktów, które są przeliczane na ocenę w następujący sposób:
% możliwych do uzyskania punktów Ocena
98 – 100 6 – celujący
90 – 97 5 – bardzo dobry
71 – 89 4 – dobry
50 – 70 3 – dostateczny
35 – 49 2 – dopuszczający
0 – 34 1 – niedostateczny

12. W § 44:
a) w ust. 8 po wyrazach „są obowiązani” dodaje się wyraz „pisemnie”;
b) dodaje się ust. 22 w brzmieniu:
„22. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania ustala się najpóźniej na jeden dzień przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.”;
13. W § 46:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sprawdzian oraz ustalenie oceny z zachowania, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).”;
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.”;
d) w ust. 8 po wyrazach „Dyrektora Szkoły” dodaje się: „w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami”;
14. W § 49:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy albo na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.”;
b) w ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) Na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.”;
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. 1) Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.”
2) Uczeń, o którym mowa w § 48 ust. 5 pkt 2, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.”;
d) w ust. 6 po kropce dodaje się zdanie: „W przypadku ucznia, który uczęszczał na religię i etykę do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć, z zastrzeżeniem, że jeżeli ocena ta nie jest liczbą całkowitą, należy ocenę zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.”;
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.”;
f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.”;
g) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„1) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 11 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
2) Uczeń, o którym mowa w § 48 ust. 5 pkt 2, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.”
h) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.”;
15. W § 51 ust. 13:
a) w pkt. 1 wykreśla się wyrazy „wobec klasy”;
b) w pkt. 5 wykreśla się wyrazy „przed społecznością klasy”.