Dyrektor

Stanowisko dyrektor szkoły
Imię i nazwisko Lidia Nowacka
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Pełni funkcję od: 2001-01-09
Kompetencje: 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Jest pracodawcą, zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, ustala plany urlopów pracowników, pomaga pracownikom w załatwieniu ich spraw osobowych, zadania związane z oceną pracy, prowadzeniem dokumentacji.
3. Działa zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w ważnych sprawach dotyczących życia szkoły zasięga opinii Organów Szkoły i Związków Zawodowych, m.in. wnioskuje do odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników, decyduje w sprawach wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
4. Sprawuje nadzór nad pracą kancelarii Szkoły, działalnością administracyjno gospodarczą.
5. Prowadzi nadzór pedagogiczny, mierzenie jakości pracy szkoły.
6. Organizuje proces dydaktyczno wychowawczy, przygotowuje projekty planów pracy szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, projekty innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne.
7. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki do twórczej atmosfery pracy, harmonijnego rozwoju uczniów, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
8. Odpowiada za przygotowanie planów finansowych szkoły i prawidłowe wykorzystanie środków określonych w tym planie.
9. Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z jego regulaminem.
10. Odpowiada za zawiadomienie, przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej.
11. Realizuje uchwały Rady Szkoły, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
12. Wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z prawem, zawiadamia organa: prowadzący i nadzorujący, które w razie stwierdzenia niezgodności ostatecznie je uchwalają.
13. Podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas.
14. Współpracuje z organizacjami szkolnymi, w szczególności z Samorządem Uczniowskim.
15. Organizuje szkolenia BHP i okresowe badania pracowników.

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2008-09-10
Data udostępnienia w BIP: 2008-09-10 12:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-10 12:13:00