STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. WŁADYSŁAWA GĘBIKA W KWIDZYNIE

SPIS TREŚCI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Informacje o szkole
§2 Organ prowadzący

II.CELE I ZADANIA SZKOŁY

§3 Cele szkoły
§4 Zadania szkoły
§5 Sposób wykonywania zadań szkoły

III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§6 Organy Szkoły
§7 Dyrektor Szkoły
§8 Rada Pedagogiczna
§9 Rada Rodziców
§10 Samorząd Uczniowski
§11 Zasady współpracy między organami szkoły oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§12 Organizacja pracy w szkole
§13 Oddziały sportowe
§14 Świetlica szkolna
§15 Biblioteka szkolna
§16 Wolontariat w szkole
§17 Działalność stowarzyszeń i organizacji
§18 Współpraca ze środowiskiem lokalnym

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§19 Wicedyrektor
§20 Zadania nauczyciela
§21 Zespoły nauczycielskie
§22 Nauczyciel wychowawca
§23 Zadania specjalistów
§24 Zadania pracowników niepedagogicznych
§25 Bezpieczeństwo w szkole

VI. UCZNIOWIE I RODZICE

26 Egzekwowanie obowiązku szkolnego
§27 Prawa i obowiązki ucznia
§28 Tryb składania skarg
§29 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
§30 Pomoc materialna
§31 System doradztwa zawodowego
§32 Współpraca z rodzicami

VII. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§33 Wewnątrzszkolny System Oceniania
§34 Nagrody
§35 Kary

VIII. SZTANDAR SZKOŁY I CEREMONIAŁ SZKOLNY

§36

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37
§38

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 12:30:00