Cele i zadania szkoły

§3 Cele Szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego.
 2. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.
 3. Główne cele Szkoły to:
  1) wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia, wyrównujący jego szanse edukacyjne, przygotowujący do kontynuowania nauki;
  2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
  4) wychowanie uczniów w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka.

§4 Zadania Szkoły

 1. Kształcenie w zakresie sprawnego komunikowania się w języku polskim i w językach obcych nowożytnych.
 2. Stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 3. Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji.
 4. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 5. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, ucząc jednocześnie szacunku dla innych kultur i tradycji.
 6. Przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
 7. Kształtowanie prozdrowotnych postaw uczniów, w tym kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych osób oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się i korzyści płynących z aktywności fizycznej.
 8. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy.

§5 Sposób wykonywania zadań Szkoły

1. W realizacji celów i zadań Szkoła:
1) uwzględnia Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
2) dostosowuje podstawę programową do możliwości i uzdolnień uczniów;
3) zapewnia uczniom godne warunki zdobywania wiedzy oraz pełnego rozwoju osobowości;
4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom oraz rodzicom poprzez konsultacje specjalistyczne w zakresie diagnozy, terapii i działań profilaktycznych;
5)  współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez konsultacje indywidualne, spotkania edukacyjno-informujące, informatory, ulotki.

2. W realizacji nauczania Szkoła jest otwarta na niekonwencjonalne metody edukacji i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stosowanych w kraju i za granicą.
3. W ramach przyjętych do realizacji programów autorskich nauczyciele mogą wprowadzać wybrane przez siebie elementy innych koncepcji pedagogicznych, o ile posiadają właściwe kompetencje i wiedzę.
4. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności poprzez:
1) przeprowadzanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych;
2) organizowanie różnych form pracy z uczniem wybitnie zdolnym w określonych dziedzinach;
3) wszechstronne korzystanie z pomocy dydaktycznych i systematyczne ich uzupełnianie;
4) przeprowadzanie badań wyników nauczania z wybranych przedmiotów;
5) kierowanie do badań psychologicznych uczniów z trudnościami w nauce;
6) prowadzenie rejestru uczniów z trudnościami dydaktycznymi w celu objęcia ich stałą opieką;
7) organizowanie zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz indywidualizację pracy na lekcjach;
8) prowadzenie ewaluacji wewnątrzszkolnej w zakresie różnych obszarów pracy Szkoły i uwzględnianie wyników ewaluacji w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej;
9) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej;
10) udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego w celu podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i umiejętności.

5. Szkoła realizuje programy i projekty edukacyjne oraz podejmuje działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa:
1) ocenianie stanu bezpieczeństwa Szkoły;
2) korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej;
3) przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
4) kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia;
5) podejmowanie działań mających na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.

6. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w tym zajęcia obowiązkowe związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

7. Organizacja biblioteki szkolnej tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów.

8. W Szkole realizowane są inne zadania wynikające z potrzeb dzieci lub woli rodziców:
1) logopedyczne poprzez terapię indywidualną oraz terapię grupową;
2) związane z opieką psychologiczną i pedagogiczną poprzez diagnozę, terapię indywidualną oraz grupową, a także ścisłą współpracę z nauczycielami i innymi specjalistami oraz rodzicami;
3) korekcji wad postawy i zadań rehabilitacyjnych na zajęciach gimnastyki korekcyjnej i kinezyterapii poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy w formie zajęć indywidualnych i grupowych.

9. Dla realizacji celów i zadań statutowych Szkoła posiada pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, aw szczególności:
1) bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
2) sale lekcyjne (gabinety przedmiotowe);
3) sale komputerowe;
4) gabinety specjalistyczne:
a) pedagoga,
b) psychologa,
c) logopedyczny,
d) terapii pedagogicznej,
e) terapii ruchowej,
f) medyczny;
5) świetlicę z salą cichej nauki;
6) halę sportową (KCSiR) z zapleczem sportowym;
7) salę gimnastyczną z zapleczem sportowym;
8) salę ćwiczeń;
9) salę doświadczania świata i kinezyterapii;
10) Izbę Patrona i Historii Szkoły.

 

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 12:30:00