Organy szkoły i ich kompetencje

§6 Organy Szkoły

1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

2. Organy działają i podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji. Po zasięgnięciu w sprawie opinii Dyrektora Szkoły:
1) przekazują informacje ustne w czasie zebrań lub pisemne w formie komunikatów;
2) realizują postanowienia zawarte w deklaracji wzajemnych zobowiązań.

§7 Dyrektor Szkoły

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
2.W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i rodzicami.
3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
3)występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

4. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w Szkole;
8) przygotowuje arkusz organizacji pracy Szkoły;
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
10) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i stomatologiem, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
11) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
12) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela;
13) realizuje inne zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe i przepisów szczególnych.

5. Podczas nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.

§ 8 Rada Pedagogiczna

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
10. Kompetencje Rady Pedagogicznej obejmują w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły;
7) przygotowanie projektu i uchwalanie Statutu Szkoły i jego zmian.

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
2) projekt planu finansowego Szkoły,
4) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

§ 9 Rada Rodziców

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli poszczególnych rad oddziałowych (po jednej osobie z klas I-VIII) wybranych w sposób tajny na pierwszym w danym roku szkolnym klasowym zebraniu rodziców, zgodnie z uchwalonym regulaminem.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę itryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców oraz zasady wydatkowania funduszy, o których mowa w ust. 7.
4. Do kompetencji Rady należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego; regulamin w zakresie ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego tworzą wspólnie przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny.

5. Do zadań Rady Rodziców należy:
1) organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły;
3) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły;
4) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w Szkole;
5) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną.

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
7. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.
8. Fundusze, o których mowa w ust. 7 mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców; Rada Rodziców może pisemnie upoważnić Dyrektora Szkoły lub inną osobę do założenia i likwidacji rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku.

§ 10 Samorząd Uczniowski

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu, pocztu sztandarowego oraz zasady wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.
5. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:
1) uczniowie znali program nauczania i wychowania, swoje prawa oraz stawiane im wymagania;
2) uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu;
3) organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
4) uczniowie mieli możliwość rozwijania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej i sportowej;
5) uczniowie mogli redagować i wydawać gazetę szkolną;
6) uczniowie dbali o mienie Szkoły.

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 § 11 Zasady współpracy między organami Szkoły oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

1. Organy Szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania Szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji.
2. Przedstawiciele organów Szkoły spotykają się w miarę bieżących potrzeb.
3. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem, że posiedzenie jest tajne.
4. Do rozstrzygania sporów między organami Szkoły powołuje się komisję, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu. Gdy w sporze uczestniczy Dyrektor Szkoły, w komisji uczestniczy przedstawiciel organu prowadzącego.
5. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni.
6. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu prowadzącego Szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
7. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co najmniej 2/3 członków.

 

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 12:30:00