Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 19 Wicedyrektor

1. W Szkole tworzy się dwa stanowiska wicedyrektora szkoły:
1) dydaktyczno-wychowawczych klas I-III,
2) dydaktyczno-wychowawczych klas IV-VIII.
2. Zadania wicedyrektora:
1)  zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
2)  organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze,
3)  wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

§ 20 Zadania nauczyciela

1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów.
2. Zadania nauczyciela:
1) kształtowanie umiejętności ucznia w posługiwaniu się wiedzą, wspieranie jego rozwoju psychofizycznego;
2) rozpoznawanie potrzeb ucznia, rozwijanie jego zdolności i zainteresowań;
3) pomaganie w przezwyciężaniu trudności, niepowodzeń, wyrównywaniu braków;
4) stosowanie rozmaitych metod i form pracy z klasą, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów;
5) rzetelne realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych zmierzających do optymalnego osiągnięcia celów Szkoły;
6) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni;
7) obiektywne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia oraz jego zachowania;
8) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych jego opiece uczniów w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i podczas przerw;
9) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
10) wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla uczniów;
11) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

§ 21 Zespoły nauczycielskie

1. Dyrektor Szkoły tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący (lider, koordynator) powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
4. Zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności:
1) analizę wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych, współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego;
2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
3) decydowanie w sprawie wyboru podręczników i programów nauczania;
4) dostosowywanie do specyfiki Szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń;
5) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

§ 22 Nauczyciel wychowawca

1. Nauczyciel wychowawca powinien opiekować się oddziałem oraz prowadzić pracę wychowawczą w powiązaniu ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym.
2. Zadaniem wychowawcy oddziału jest:
1) poznanie i ustalenie potrzeb dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się;;
3) pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie;
4) integrowanie zespołu klasowego, tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania;
5) ocenianie zachowania uczniów w ramach oceniania wewnątrzszkolnego;
6) pomoc w podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru dalszej drogi kształcenia;
7) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu;
8) wdrażanie uczniów do dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów;
9) udzielanie pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi;
10) zaznajamianie rodziców uczniów swojego oddziału z przepisami prawa wewnątrzszkolnego, zwłaszcza Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (przedmiotowe systemy oceniania).
3. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących w klasie;
2) opracowanie treści i form zajęć tematycznych na godziny przeznaczone do dyspozycji wychowawcy;
3) inspirowanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej w nauce oraz przezwyciężaniu i rozwiązywaniu problemów klasowych i szkolnych;
4) organizowanie sytuacji wychowawczych (wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, akcje o charakterze społecznym itp.) stwarzających okazję do integracji uczniów, kształtowania właściwych postaw wobec drugiego człowieka i zdrowia ludzkiego, poszerzania i rozbudzania zainteresowań uczniów;
5) zachęcanie uczniów do działalności samorządowej w oparciu o poszanowanie tradycji i obrzędowości szkolnej oraz prawa szkolnego;
6) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, pedagogiem i innymi specjalistami zatrudnionymi w Szkole, pielęgniarką oraz instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia;
7) współpracę z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie Szkoły i realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

§ 23 Zadania specjalistów

1. Zadania pedagoga i psychologa:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Szkoły;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zadania logopedy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określonym w ust. 1 pkt 1;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Zadania doradcy zawodowego:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (m.in. w ramach lekcji przedmiotowych);
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 24 Zadania pracowników niepedagogicznych

1. Do prac administracyjnych i obsługowych Szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
2. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych znajdują się w teczkach akt osobowych.

§ 25 Bezpieczeństwo w Szkole

1. Celem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie Szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie. Szczegółową organizację dyżurów zawiera Regulamin dyżurów nauczycieli i organizacji przerw międzylekcyjnych.
2. Podczas zajęć poza terenem Szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców; nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
4. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie Szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.

 

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 12:30:00