Uczniowie i rodzice

§ 26 Egzekwowanie obowiązku szkolnego

1. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych dokonywane jest przez rodziców ucznia w formie pisemnej zawierającej powód nieobecności, wskazanie czasu nieobecności, czytelny podpis rodzica.
2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność dziecka w ciągu 7 dni od jego powrotu do szkoły.
3. Rodzice są zobowiązani poinformować wychowawcę o nieobecności długotrwałej, tj. trwającej powyżej 1 tygodnia nauki szkolnej w miesiącu, w pierwszych trzech dniach absencji dziecka, a nie po powrocie do szkoły.
4. Wszelkie zwolnienia ucznia z lekcji mogą być dokonywane po uprzednim przedłożeniu informacji pisemnej od rodziców ucznia jego wychowawcy oraz nauczycielowi prowadzącemu lekcje, z których uczeń ma być zwolniony.
5. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie lekcji.
W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej reprezentowaniem Szkoły w zawodach, konkursach, olimpiadach itp. wpisuje się właściwą adnotację; w zestawieniach frekwencji traktuje się jako obecność.
6.Nauczyciel, który zaobserwuje wybiórczą absencję ucznia na swoim przedmiocie zobowiązany jest jak najszybciej poinformować o fakcie wychowawcę klasy oraz odnotować go w dzienniku. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przeciwdziałania problemowi. W przypadku dalszego opuszczania przez ucznia lekcji o fakcie informowani są rodzice ucznia; rozmowa z rodzicem ma na celu ustalenie środków zaradczych.
7. Niespełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

§ 27 Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń jako członek społeczności szkolnej korzysta z wszystkich praw człowieka, dziecka i ucznia obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej (m.in.: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencja o Prawach Dziecka, Europejska Karta Praw Człowieka, Kodeks Ucznia). W szczególności uczeń ma prawo do:
1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu Szkoły;
2) dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w Szkole (prasa, Internet);
3) informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał;
4) opieki podczas pobytu w Szkole;
5) ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
6) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia;
7) wyrażania poglądów, przekonań i opinii;
8) rozwijania zainteresowań i umiejętności;
9) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
10) sprawiedliwej oceny wiedzy;
11) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki;
12) znajomości na bieżąco swoich ocen;
13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a w szczególności:
1) szanować własność Szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych);
2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w Szkole;
3) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z nieobecności;
4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej);
5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych;
6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania;
7) usprawiedliwiać w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
8) dbać o schludny wygląd (zakaz noszenia ubrań wyzywających, biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu) oraz nosić odpowiedni strój:
9) podczas zajęć szkolnych – obowiązkowy strój szkolny (mundurek) z tarczą Szkoły: w kolorze chabrowym koszula rozpinana z długim rękawem lub koszulka na krótki rękaw (w okresie letnim), spodnie lub spódnica w ciemnym kolorze, obuwie zmienne; Dyrektor Szkoły może w określonych dniach ustalić strój kolorowy;
10) podczas uroczystych dni – strój galowy: biała koszula lub bluzka i ciemne spodnie lub spódnica;
11) na zajęciach wychowania fizycznego – strój gimnastyczny: biała koszulka, ciemne spodenki i białe skarpetki (podkolanówki), obuwie sportowe;
12) na zajęciach specjalistycznych – strój określony przez nauczyciela;
13) korzystać z szafki ucznia celem pozostawienia kurtki, zmiany obuwia;
14) nie biegać i nie krzyczeć w budynku Szkoły;
15) wyrządzoną szkodę naprawić lub pokryć koszty jej naprawy, utrzymywać porządek na terenie Szkoły i w jej otoczeniu.

3. Uczeń nie może:
1) używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających bez zgody nauczyciela;
2) przynosić do Szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów, biżuterii, większych kwot pieniędzy) oraz niebezpiecznych (ostrych narzędzi, substancji chemicznych, materiałów wybuchowych itp.);
3) opuszczać terenu Szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw.
4. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Szkoły w przypadku przeniesienia go do innej szkoły:
1) w sytuacji bezskuteczności zastosowanych wcześniej wobec niego kar,
2) bez konieczności stosowania wcześniej kar przewidzianych w Statucie w przypadku orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie kradzieży i rozboju.

§ 28 Tryb składania skarg

1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do złożenia skargi w terminie 3 dni od naruszenia praw ucznia w drodze:
a) ustnej – w kolejności: do wychowawcy, pedagoga, psychologa, Rzecznika Praw Ucznia, Dyrektora Szkoły,
b) pisemnej – w kolejności: do Rzecznika Praw Ucznia, Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły;
2) w ciągu 14 dni uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun otrzymuje odpowiedź pisemną od Dyrektora Szkoły.

§ 29 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego indywidualne potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzeń zachowania emocji,
5) ze szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
8) z przewlekłej choroby,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10) z niepowodzeń edukacyjnych,
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły),
13) z potrzeby wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i terapeuta pedagogiczny.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona uczniom, rodzicom i nauczycielom.
5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
4) zajęć specjalistycznych,
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
6)zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
7) warsztatów,
8) porad i konsultacji.
6. Rodzicom i nauczycielom udziela się pomocy w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

§ 30 Pomoc materialna

1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
1) udzielanie pomocy materialnej,
2) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,
3) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów,
3. Organizacja pomocy materialnej jest realizowana we współpracy z:
1) rodzicami,
2) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły,
3) ośrodkami pomocy społecznej,
4) organem prowadzącym Szkołę,
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.
4. Korzystanie z pomocy materialnej odbywa się na wniosek ucznia, rodziców/prawnych opiekunów lub nauczyciela.
5. Pomoc materialna w Szkole może być organizowana w formie:
1) bezpłatnych obiadów,
2) stypendiów socjalnych,
3) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe,
4) pomocy rzeczowej lub żywnościowej,
5) programu: „Wyprawka szkolna”,innych, w zależności od potrzeb i możliwości.
6) innych, w zależności od potrzeb i możliwości.
6. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
7. Szkoła pozyskuje sponsorów w celu zorganizowania pomocy rzeczowej i materialnej, sfinansowania wypoczynku w formie obozów, kolonii, wycieczek, zielonych szkół uczniom szczególnie potrzebującym wsparcia.
8. Szczegóły w sprawie przyznawania pomocy materialnej znajdują się w stosownym regulaminie.

§ 31 System doradztwa zawodowego

1. W Szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego, który ma na celu przygotowanie uczniów do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.
2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone w ramach:
1) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,
2) spotkań z pedagogiem,
3) spotkań z rodzicami,
4) zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego,
5) spotkań i wyjść do szkół ponadpodstawowych,
6) wycieczek zawodoznawczych.
3. Obowiązkowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego organizowane są dla uczniów klas VII i VIII.
4. W Szkole utworzone jest stanowisko szkolnego doradcy zawodowego.
5. Doradztwo zawodowe organizowane jest we współpracy ze środowiskiem i odpowiednimi instytucjami.
6. Szczegóły organizacji doradztwa zawodowego w Szkole zawiera Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

§ 32 Współpraca z rodzicami

1. Szkoła traktuje rodziców jako partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do ich aktywizowania.
2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań Szkoły realizowane jest poprzez:
1) pomoc rodzicom we właściwym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych w oparciu o organizowanie spotkań edukacyjnych rozwijających umiejętności rodzicielskie, zapewnienie poradnictwa i konsultacji w procesie wychowania dziecka;
2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy Szkołą a rodzinami uczniów poprzez organizowanie spotkań, przekazywanie informacji przez e-korespondencję (e-dziennik, e-maile, szkolna strona internetowa), telefonicznie, materiały informacyjne;
3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności dotyczącej pomocy dziecku w nauce poprzez edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż;
4) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, wspieranie inicjatyw rodziców, wskazywanie obszarów działania, upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców, angażowanie w pracę Rady Rodziców.
3. Rodzice, współpracując ze Szkołą, mają prawo do:
1) znajomości statutu Szkoły oraz Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
2) zgłaszania za pośrednictwem Rady Rodziców uwag i propozycji do Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
3) współudziału w pracy wychowawczej;
4) znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym;
5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;
6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka – jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności;
7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka – porad udzielają wychowawca, specjaliści szkolni, doradca zawodowy;
8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi nadzorującemu.
4. Rodzice mają obowiązek:
1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce szkolne;
5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia;
7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w Szkole;
9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania w tym zakresie z pielęgniarką szkolną;
10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań przedstawionym we wrześniu każdego roku.
5. Spotkania z rodzicami mogą przyjmować formę wywiadówek klasowych, konsultacji indywidualnych oraz zebrań ogólnoszkolnych.
6. Spotkania ogólnoszkolne z rodzicami odbywają się przynajmniej trzy razy w roku w celu pedagogizacji rodziców, przekazywania nowości naukowych, włączania w życie Szkoły, zaś spotkania klasowe mogą odbywać się częściej.
7. W przypadku uczniów mających problemy w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze kontakt wychowawcy i nauczycieli z domem rodzinnym powinien być odpowiednio częstszy.
8. Wychowawca informuje rodziców o działaniach pomocowych ze strony instytucji wspierających wychowanie, opiekę nad dzieckiem i rodziną (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, inne).
9. Rodzice uczniów klas pierwszych mają prawo przedstawić w formie ankiety krótką charakterystykę swojego dziecka oraz udzielić informacji na temat sytuacji rodzinnej.

 

 

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 12:30:00