ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

§ 33 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik do Statutu.

§ 34 Nagrody

1. Nagrody przydzielane są uczniom za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu (średnia co najmniej 4,75 i jednocześnie zachowanie co najmniej bardzo dobre), za wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, 100% frekwencję, aktywność społeczną, dzielność i odwagę.
2. Nagroda może być udzielona na wniosek nauczyciela, wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub klasowego.
3. Nagrody udzielane są w formie:
1) pochwały wychowawcy klasy,
2) pochwały Dyrektora Szkoły,
3) dyplomu,
4) nagrody rzeczowej lub pieniężnej,
5) listu gratulacyjnego lub pochwalnego do rodziców,
6) świadectwa ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem,
7) odznaki „Srebrna Tarcza”,
8) Medalu Patrona Szkoły,
9) Odznaki Dominika,
10) statuetki i tytułu „Uczeń na 6”.
4. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.
5. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, w terminie 5 dni od ich otrzymania oraz informuje ucznia lub jego opiekunów prawnych o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

§ 35 Kary

1. Szkoła nie stosuje kar cielesnych.
2. Uczniowi może być udzielona kara za naruszenie obowiązków ucznia, w szczególności za:
1) stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników Szkoły,
2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego,
3) dokonanie kradzieży,
4) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających,
5) wulgarne odnoszenie się do pracowników Szkoły.
3. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna.
4. Kara może być udzielona w formie:
1) ustne upomnienia wychowawcy,
2) ustne upomnienia Dyrektora Szkoły,
3) pisemna uwaga przekazana do wiadomości rodziców/opiekunów ucznia,
4) nagany,
5) obniżenia oceny zachowania,
6) zakazu reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
7) ograniczenia w prawach ucznia,
8) przeniesienie ucznia do innej klasy,
9) skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły w przypadku prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego.
5.Za działanie wbrew prawu, kradzieże na i poza terenem Szkoły, włamania i rozboje, picie alkoholu, narkotyzowanie się lub rozprowadzanie środków odurzających oraz nieusprawiedliwioną absencję (50%) uczeń otrzymuje najniższą ocenę zachowania.
6. Dyrektor Szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:
1) posiadania, sprzedaży lub spożywania na terenie Szkoły środków odurzających lub psychotropowych, przebywania na terenie Szkoły pod ich wpływem;
2) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie Szkoły;
3) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów, naruszenia ich nietykalności cielesnej.
7. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
8. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary, o której mowa w ust. 4, do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary.
9. W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 8, Dyrektor powołuje komisję składającą się z wychowawcy oraz pedagoga lub psychologa szkolnego.
10. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od powołania i wyraża opinię w sprawie.
11. Na postawie opinii, o której mowa w ust. 10, Dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary lub jej zniesieniu.

 

 

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 12:30:00