Postanowienia końcowe

§ 37

1. Szkoła posiada pieczęć urzędową, którą używa zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową, materiałową i dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Szkoła może współpracować i utrzymywać kontakty z innymi szkołami i instytucjami na trenie kraju i zagranicy.
4. Zmian w Statucie Szkoły dokonać może Rada Pedagogiczna na wniosek co najmniej jednego z organów Szkoły.
5. Dyrektor Szkoły jest upoważniony do zmiany publikowania ujednoliconego tekstu Statutu po trzech nowelizacjach.
6. Statut Szkoły dostępny jest w bibliotece szkolnej, sekretariacie Szkoły, pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej sp6.kwidzyn.pl.
7. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie ustawa Prawo oświatowe oraz przepisy wykonawcze.

§ 38

Statut Szkoły w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2017 roku.

 

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 12:30:00