Załącznik: Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Akt prawny:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534).
3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).

§ 1 Ogólne zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany dalej WSO, określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Szkole.
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć oraz udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 2 Warunki oceniania

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych są do wglądu uczniów i jego rodziców/prawnych opiekunów w bibliotece szkolnej.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.
5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej lub krótkiej notatki pisemnej zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO).
6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w sekretariacie Szkoły, w obecności wychowawcy klasy lub członków komisji egzaminacyjnej w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku.

§ 3  Wymagania edukacyjne

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego również systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
4. 1) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych/ informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
6. 1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
2) W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
7. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim uczą się jednego języka obcego. Na świadectwie miejsce przeznaczone na wpis oceny z drugiego języka obcego zostaje wykreskowane.
8. Prace domowe nie mogą nadmiernie obciążać ucznia. Ilość obowiązkowych prac domowych z poszczególnych przedmiotów (z wyjątkiem wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki/ zajęć technicznych, z których prace domowe są dobrowolne) określają PSO.

§ 4  Sposób oceniania

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie, zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania:
1) ustne: odpowiedzi, aktywność na lekcji;
2) pisemne: prace klasowe, testy, sprawdziany semestralne i bieżące, kartkówki, prace domowe;
3) twórcze: projekty, wytwory artystyczne i rękodzieła, prezentacje;
4) sprawnościowe: zadania praktyczne.
3. Ocenianie w klasach I-III:
1) ocenianie zajęć edukacyjnych w klasach I – III jest opisowe;
2) dopuszcza się stosowanie zastępników ocen cząstkowych w postaci punktów, oceny opisowej słownej, pochwały w dzienniczku lub dzienniku elektronicznym itp.;
3) nauczyciel winien w każdym semestrze przeprowadzić diagnozę umiejętności zdobytych przez ucznia;
4) przy ocenianiu poszczególnych standardów z zakresu wszystkich edukacji stosowana jest skala punktowa.

% możliwych do uzyskania punktów Punkty
98 – 100 6
90 – 97 5
71 – 89 4
50 – 70 3
35 – 49 2
0 – 34 1

4. W klasach IV-VIII bieżące ocenianie z zajęć edukacyjnych odbywa się w oparciu o skalę ocen wymienioną w § 5 ust. 12. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie z oceną znaków „+” i „-” , jako: „więcej niż” i „mniej niż” dana ocena, przy czym „+” podnosi wartość danej oceny o 0,5, a „-” obniża daną ocenę o 0,25.
5. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6. Zespoły przedmiotowe ustalają dla swoich przedmiotów wagi dla poszczególnych kategorii ocen w skali od 1 do 5.
7. Aktywność ucznia podczas lekcji nagradzamy znakiem „+” (uczeń aktywny) lub „-” (uczeń nieaktywny). Plusy i minusy zerują się w proporcji 1:1 (jeden plus i jeden minus). Po uzyskaniu minimum 4 plusów uczeń może zdecydować o ich zamianie na ocenę odpowiednio: 4 plusy – dobrą, 5 plusów – bardzo dobrą, sześć plusów – celującą. Po uzyskaniu 4 minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za aktywność.
8. Raz w semestrze uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji bez konsekwencji. Każde nieprzygotowanie, w tym brak pracy domowej, winien zgłosić nauczycielowi przed lekcją, co jest odnotowane w dzienniku: nieprzygotowanie – „np.”, brak pracy domowej – „-”. Konsekwencje za kolejne nieprzygotowania lub niewykonane prace domowe określają przedmiotowe systemy oceniania.
9. O obowiązkowych pracach klasowych obejmujących szersze partie materiału nauczyciel informuje uczniów tydzień przed terminem pracy. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją utrwalającą.
10. Z pracy klasowej, testu, sprawdzianu semestralnego uczeń może zdobyć określoną liczbę punktów, które są przeliczane na ocenę w następujący sposób:

% możliwych do uzyskania punktów Ocena
98 – 100  6 – celujący
90 – 97  5 – bardzo dobry
71 – 89  4 – dobry
50 – 70  3 – dostateczny
35 – 49  2 – dopuszczający
0 – 34  1 – niedostateczny

11. Przestrzega się zasady: jedna praca dla klasy w danym dniu. Ustalenie nie dotyczy sprawdzianów z bieżących wiadomości.
12. Poprawione prace klasowe (testy, sprawdziany semestralne) udostępniane są rodzicom do wglądu w terminie dwóch tygodni oraz podczas konsultacji. Prace uczniów klas I-VII przechowuje nauczyciel przez kolejny rok, a w przypadku uczniów klas VIII do otrzymania przez nich świadectwa ukończenia szkoły.
13. W terminie ustalonym z nauczycielem uczeń może poprawić swoje oceny. Procedurze poprawy podlegają jedynie oceny o znaczącej wadze przy ustalaniu oceny końcowej.
14. Poprawy odbywają się w czasie i formie zgodnej z PSO.
15. Przy poprawianiu prac pisemnych kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika z wykorzystaniem oceny z pierwszego terminu z zastosowaniem opcji „popraw”. Obie oceny mają jednakową wagę i liczona jest średnia ważona z obu ocen.
16. Zasady poprawy ocen z zajęć technicznych/techniki, zajęć komputerowych/informatyki, muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, ze względu na specyfikę tych przedmiotów regulują PSO.

§ 5   Klasyfikowanie uczniów

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 20.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 22 i § 6 ust. 4.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w styczniu.
4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 20 i § 6 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 22 i § 6 ust. 4.
6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa odpowiednio w ust. 12, § 6 ust. 5, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 i 6.
7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 22 i § 6 ust. 4.
8. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: w przypadku przewidywania oceny niedostatecznej lub nagannej – na miesiąc, a w pozostałych przypadkach – na tydzień przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 11, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
11. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.
12. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, z zastrzeżeniem ust. 22:

stopień ocena skrót
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
14. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe;
3) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;
4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
5) spełnia warunki określone w § 10 ust. 10;
6) reprezentuje szkołę na zewnątrz.
15. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
1) opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, problemów w nowych sytuacjach.
16. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania;
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
3) nie prognozuje się u niego żadnych kłopotów w przyszłości.
17. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
1) opanował podstawowe treści programowe, wiadomości i umiejętności przewidziane w planie nauczania, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu;
2) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.
18. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
1) w niewielkim (ograniczonym) zakresie opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie, co utrudnia kształcenie w innych dziedzinach edukacji, ale braki w wiadomościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu;
2) Rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.
19. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
1) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;
2) nie spełnił oczekiwań określonych w programie nauczania, nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu i zasadniczo utrudniają kształcenie w innych dziedzinach.
20. 1) W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
2) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w pkt 1, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
21. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
22. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
23. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania ustala się najpóźniej na jeden dzień przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

§ 6 Ocenianie zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje Szkoły,
3) dbałość o piękno mowy ojczystej,
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
5) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,
6) okazywanie szacunku innym osobom,
7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
2. Wychowawca dokonujący oceny zachowania ucznia konsultuje się z:
1) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły,
2) zespołem klasowym,
3) uczniem dokonującym samooceny.
3. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. Oceny opisowej zachowania uczniów klas I-III dokonuje się w oparciu o informacje zawarte w klasowym systemie obserwacji zachowania, opracowanym przez wychowawcę klasy, przyjętym przez rodziców, które mogą być zapisywane w e-dzienniku.
4. 1) Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
2) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia.
5. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe, skrót: wz,
2) bardzo dobre, skrót: bdb,
3) dobre, skrót: db,
4) poprawne, skrót: pop,
5) nieodpowiednie, skrót: ndp,
6) naganne, skrót: ng.
6. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję i ukończenie szkoły.
7. Wyniki w nauce nie mogą decydować o ocenie zachowania.
8. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:
1) Wzorowe:
a) uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, przejawia na nich dużą aktywność, usprawiedliwia w terminie wszystkie nieobecności, nie spóźnia się na zajęcia, zawsze przestrzega postanowień Statutu Szkoły, chętnie współpracuje z nauczycielami i pracownikami Szkoły;
b) troszczy się o dobre imię i mienie Szkoły, godnie reprezentuje klasę i Szkołę w konkursach, zawodach szkolnych i pozaszkolnych, organizacjach, chętnie współpracuje z innymi uczniami i potrafi podporządkować swoje postępowanie dobru wspólnemu;
c) używa poprawnej polszczyzny, stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów;
d) nie akceptuje używania nikotyny, alkoholu i innych środków psychoaktywnych szkodliwych dla zdrowia, przejawia troskę o bezpieczeństwo własne i innych osób, nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, stosuje zasady higieny i dbałości o zdrowie;
e) przestrzega i wymaga od innych zachowań kulturalnych w Szkole i poza nią;
f) szanuje wszystkich ludzi, jest tolerancyjny wobec innych przekonań, religii czy rasy, pomaga osobom słabszym i niepełnosprawnym;
g) aktywnie przeciwstawia się stosowaniu przemocy, agresji, wulgaryzmów przez inne osoby, nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej, nie stosuje cyberprzemocy, nie wchodzi w konflikt z prawem, potrafi wystąpić w obronie krzywdzonej osoby, jest empatyczny;
h) nosi strój szkolny i obuwie zmienne, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
2) Bardzo dobre:
a) uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, przejawia na nich aktywność, usprawiedliwia w terminie wszystkie nieobecności, nie spóźnia się na zajęcia, zawsze przestrzega postanowień Statutu Szkoły, chętnie współpracuje z nauczycielami i pracownikami;
b) troszczy się o dobre imię i mienie Szkoły, reprezentuje klasę i Szkołę w konkursach, zawodach szkolnych i pozaszkolnych, organizacjach, zgodnie ze swoimi możliwościami, chętnie współpracuje z innymi uczniami i potrafi podporządkować swoje postępowanie wspólnemu dobru;
c) używa poprawnej polszczyzny, stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów;
d) nie akceptuje używania nikotyny, alkoholu i innych środków psychoaktywnych szkodliwych dla zdrowia, przejawia troskę o bezpieczeństwo własne i innych osób, nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, stosuje zasady higieny i dbałości o zdrowie;
e) przestrzega zachowań kulturalnych w Szkole i poza nią;
f) szanuje wszystkich ludzi, jest tolerancyjny wobec innych przekonań, religii czy rasy, pomaga osobom słabszym i niepełnosprawnym;
g) przeciwstawia się stosowaniu przemocy, agresji, wulgaryzmów przez inne osoby, potrafi wystąpić w obronie krzywdzonej osoby, nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej, nie stosuje cyberprzemocy, nie wchodzi w konflikt z prawem;
h) nosi strój szkolny i obuwie zmienne, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
3) Dobre:
a) dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły, systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, maksymalnie 3 spóźnienia w półroczu;
b)  chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy, Szkoły, dba o mienie klasy i Szkoły, wykazuje chęć współpracy z wychowawcą;
c) używa kulturalnego języka, bez wulgaryzmów, dba o estetyczny wygląd siebie samego i otoczenia;
d) jest życzliwy dla kolegów (również z młodszych klas) i osób starszych, nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi uczniami;
e) nie łamie zasad kulturalnego zachowania w Szkole i poza nią, nie ulega nałogom (palenia papierosów, picia alkoholu, używania innych środków psychoaktywnych szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do nich kolegów;
f) stara się przeciwdziałać przemocy, agresji i wulgarności, nie bierze w nich biernego udziału; nie stosuje cyberprzemocy;
g) nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych;
h) nosi strój szkolny i obuwie zmienne, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
4) Poprawne:
a) w większości wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły, uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, maksymalnie 6 spóźnień w półroczu;
b) podejmuje niektóre zaproponowane mu prace na rzecz klasy, Szkoły, dba o mienie klasy i Szkoły, wykazuje chęć współpracy z wychowawcą;
c) na ogół używa kulturalnego języka, bez wulgaryzmów, dba o estetyczny wygląd siebie samego i otoczenia;
d) jest życzliwy dla kolegów (również z młodszych klas) i osób starszych, sporadycznie uczestniczy w kłótniach, konfliktach, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, nie bierze udziału w bójkach;
e) sporadycznie łamie zasady kulturalnego zachowania w Szkole i poza nią, nie ulega nałogom (palenia papierosów, picia alkoholu, używania innych środków psychoaktywnych szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do nich kolegów;
f) nie podejmuje żadnych działań w sytuacji zauważenia przemocy, agresji i wulgarności lub bierze w nich bierny udział; nie stosuje cyberprzemocy;
g) sporadycznie nie nosi obowiązującego stroju szkolnego i zmiennego obuwia (nieusprawiedliwione – do 6 razy w półroczu).
5) Nieodpowiednie:
a) często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły, uczęszcza na zajęcia, bierze w nich bierny udział lub przeszkadza uczniom i nauczycielom w prowadzeniu zajęć, ma nieusprawiedliwione nieobecności (1 do 3 dni lub 6 do 18 godzin), wielokrotnie spóźnia się bez usprawiedliwienia (do 12 spóźnień w półroczu);
b) nie podejmuje większości zaproponowanych mu prac na rzecz klasy, Szkoły, zdarza mu się niszczyć mienie klasy i Szkoły, wykazuje minimalną chęć współpracy z wychowawcą;
c) czasami używa wulgaryzmów, nie dba o estetyczny wygląd siebie samego lub otoczenia;
d) dokucza innym uczniom i osobom starszym, uczestniczy w kłótniach, konfliktach, uczestniczy w znęcaniu fizycznym lub psychicznym (cyberprzemoc), bierze udział w bójkach; ma problem z przestrzeganiem prawa, opuszcza teren Szkoły podczas przerw międzylekcyjnych;
e) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania w Szkole i poza nią, pali papierosy, ale nie używa alkoholu, innych środków psychoaktywnych szkodliwych dla zdrowia, nie namawia do nich kolegów;
f) nie przeciwdziała przemocy, agresji i wulgarności, zachęca do nich;
g) wielokrotnie nie nosił obowiązującego stroju szkolnego lub obuwia zmiennego (nieusprawiedliwione – do 12 razy w półroczu).
6) Naganne:
a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły, przeszkadza uczniom i nauczycielom w prowadzeniu zajęć, wagaruje, ma dużo nieusprawiedliwionych nieobecności (ponad 3 dni lub 18 godzin), nagminnie spóźnia się bez usprawiedliwienia (powyżej 12 spóźnień w półroczu);
b) nie podejmuje żadnych zaproponowanych mu prac na rzecz klasy, szkoły, wielokrotnie niszczy szkolne mienie, nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;
c) używa wulgaryzmów, nie dba o estetyczny wygląd siebie samego lub otoczenia;
d) często dokucza innym uczniom i osobom starszym, prowokuje kłótnie, konflikty, znęcanie się fizyczne lub psychiczne (cyberprzemoc), prowokuje i bierze udział w bójkach;
e) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania w Szkole i poza nią, pali papierosy, używa alkohol, lub inne środki psychoaktywne szkodliwe dla zdrowia albo podejmuje działania na rzecz ich dystrybucji, namawia do nich kolegów;
f) jego zachowanie cechuje stosowanie przemocy, agresji i wulgarności, namawia innych do aktów przemocy; wchodzi w konflikt z prawem, opuszcza teren szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych, swoją postawą i zachowaniem demoralizuje społeczność szkolną;
g)  nagminnie nie nosi obowiązującego stroju szkolnego lub obuwia zmiennego (powyżej 12 razy w półroczu).

§ 7  Odwołanie się od oceny

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą, w terminie nie później niż 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 8.
7. Z prac komisji sporządza się protokół, z załączeniem pisemnych prac ucznia i zwięzłą informacją o odpowiedziach ustnych, wykonaniu zadania praktycznego (w przypadku przedmiotów praktycznych), który podpisują wszystkie osoby wchodzące w jej skład; Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 8  Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych/informatyki, zajęć technicznych/techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej, zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

 § 9 Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne/technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych/techniki, zajęć komputerowych/informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji,
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 7.
19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 7.

§ 10  Promowanie uczniów

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 12.
2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy albo na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 9, § 8 ust. 10.
4. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność dyrektor Szkoły może przedłużyć okres nauki:
1) jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
2) dwa lata – na II etapie edukacyjnym.
5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 4, podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu:
1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, oraz
2) zgody rodziców ucznia.
6. Decyzje, o których mowa w ust. 4 i 5, podejmuje się:
1) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
2) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.
7. 1) Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2) Uczeń, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 2, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3 wlicza się także oceny roczne uzyskane z tych zajęć.
9. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8  Ustawy  o systemie oświaty otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej – celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
11.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.3, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 8 ust.10.
12. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
13. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z uwzględnieniem ust. 3;
2) ponadto przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 11, z zastrzeżeniem ust. 15.
14. 1) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 13 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2) Uczeń, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 2, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
15. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

§ 11 Warunki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki

1. W klasie VIII jest przeprowadzany egzamin poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania ww. egzaminu, określonych w ustawie o systemie oświaty.
2. Egzamin przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).
3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje CKE na podstawie wyników w procentach ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
5. Szczegółową organizację i przebieg egzaminu ustala corocznie CKE we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi (OKE). Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w ósmej klasie szkoły podstawowej znajdują się na internetowej stronie CKE lub OKE w Gdańsku.

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 12:30:00