Rada Szkoły 2015/16

skład: SKŁAD RADY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015/2016

Litwin Justyna – przewodnicząca
Jolanta Kubiak – zastępca
Iwona Srożak –skarbnik
Joanna Wiśniewska – sekretarz
Wojciech Serocki-
Dorota Walicka
Marek Widz
Rafał Cybulski
Iwona Guzanowska
Barbara Michalik
Mirosława Makul
Ewa Wiercińska

kompetencje: “1. Przedstawia wnioski i opiniuje plan pracy Szkoły, plan finansowy, środków specjalnych. Projekty inwestycji i eksperymentów pedagogicznych.
2. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego lub nadzorującego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
3. występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami z zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole, wnioski te mają charakter wiążący.
4. Gromadzi w celu wspierania działalności statutowej Szkoły formularze z dobrowolnych składek i innych źródeł, których zasady wydatkowania określa odrębny regulamin.
5. Może porozumiewać się z Radami innych szkół ustalając zasady i zakres współpracy.”

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2015-10-18
Data udostępnienia w BIP: 2015-10-18 16:43:21
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-18 16:43:21