Samorząd Uczniowski

Rok 2018/19

OPIEKUNKI  SU

  1. MARIA CZERWIŃSKA
  2. ANETA KARATYSZ

Rada SU                                  
Maja Krzeszowska 7b    przewodnicząca    
Szymon Żukowski  8c     z –ca przewodniczącej
Maria Kuberska     6c     sekretarz         
 
Poczet Sztandarowy:
Wiktoria Gontarska 7a
Oliwia Bawelska        7a
Piotr Czachowski      7a
Vanessa Zbyszyńska  7c
Iza Żydek                     7b
Jacek Urbanowicz   7b
 
Kompetencje:

“1. Jest reprezentantem ogółu uczniów, którzy w głosowaniu powszechnym, równym i tajnym uchwalają swój regulamin, a ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
2. Przedstawia Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw ucznia, takich jak:
– zapoznaje się z programami nauczania, ich treścią, celami i wymogami,
– jawna i umotywowana ocena postępów w nauce i zachowaniu,
– organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań, zgodnie z własnymi potrzebami, poprzez m.in. działalność kulturalna, oświatową, sportową, rozrywkową, redagowanie i wydawanie gazety szkolnej,
– wybór nauczyciela opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2018-10-15
Data udostępnienia w BIP: 2018-10-18 14:43:21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 14:43:21