Sprawozdanie jednostki za 2018

Informacja dotycząca sprawozdania jednostki za 2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie informuje, że realizując obowiązek wynikający z paragrafu 34 ust. 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie i są dostępne pod adresem https://www.cas-kwidzyn.4bip.pl// w zakładce sprawozdania finansowe 2018.