Załącznik do uchwały 3/2019/2020

Załącznik do Uchwały nr 3/2019/2020
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie
z dnia 12.09.2020 r.

Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie:

 1. W § 12 ust. 13 skreśla się wyrazy „zajęć komputerowych”;
 2. W § 18 ust. 2 pkt 5 po wyrazach „Współpraca z pielęgniarką szkolną” dodaje się wyrazy „i stomatologiem”;
 3. 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawierają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) stanowiące załącznik do Statutu.”.
 
Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania – załączniku do Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie:

 1. W całym dokumencie nazwę „Wewnątrzszkolny System Oceniania” zastępuje się nazwą „Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”;
 2. W wymienionych aktach prawnych ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.”;

 1. W § 1:
  1. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, zwane dalej WZO, określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Szkole”;

 1. w ust. 6:

– w punktach 1 i 5 wykreśla się wyraz „(semestralnych)”;

– w punkcie 6 wykreśla się wyrazy „(semestralnych)” i „obowiązkowych i dodatkowych”;

 1. W § 2:
  1. w ust. 1 pkt 3 wykreśla się wyrazy „obowiązkowych i dodatkowych”;
  2. w ust. 5 wyrazy „Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO)” zastępuje się wyrazami „Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (PZO)”;
 2. W § 3:
  1. w ust. 2 pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.”;

 1. w ust. 3 wyrazy „zajęć technicznych” zastępuje się wyrazem „techniki”;
 2. w ust. 4 pkt 1 i ust. 5 wykreśla się wyrazy „zajęć komputerowych/”;
 3. 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Prace domowe nie mogą nadmiernie obciążać ucznia. Ilość obowiązkowych prac domowych z poszczególnych przedmiotów określają PZO.”;

 1. W § 4:
  1. w ust. 14 skrót „PSO” zastępuje się skrótem „PZO”;
  2. w ust. 16 wykreśla się wyrazy „zajęć technicznych/” i „zajęć komputerowych/”, a skrót „PSO” zastępuje się skrótem „PZO”;

  7. W § 8 ust. 2 wykreśla się wyrazy „zajęć komputerowych/” i „zajęć technicznych/”;

 2. 8. W § 9:

  1. W ust. 5 wykreśla się wyrazy „zajęcia techniczne/”;
  2. w ust. 8 wykreśla się wyrazy „zajęć technicznych/” i „zajęć komputerowych/”.
  Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
  Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
  Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
  Data utworzenia informacji: 2019-10-03
  Data udostępnienia w BIP: 2019-10-03 12:30:00
  Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-03 12:30:00