RODO

Informacja dla rodziców uczniów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika, ul. Grunwaldzka 54 82-500 Kwidzyn
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.w celu podejmowania akcji edukacyjnych, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć oraz realizacji innych działań edukacyjnych
3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie danych innym podmiotom
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
5) odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) każda osoba której dane dotyczą posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
7) każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
9. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@techtronik.com.pl