Kompetencje Organów Szkoły

III. KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY

§ 7 Organa Szkoły
1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Szkoły,
4) Rada Rodziców,
5) Samorząd Uczniowski.
2. Organa działają i podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji. Po zasięgnięciu w sprawie opinii Dyrektora Szkoły:
1) przekazują informacje ustne w czasie zebrań lub pisemne w formie komunikatów;
2) realizują postanowienia zawarte w „deklaracji wzajemnych zobowiązań”;
3) w sytuacjach konfliktowych odwołują się do Dyrektora Szkoły, a w przypadku braku porozumienia, lub gdy stroną jest Dyrektor, do oddziału Kuratorium Oświaty w Kwidzynie.

§ 8 Dyrektor Szkoły
1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz:
1) jest pracodawcą, zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, ustala plany urlopów pracowników, wykonuje zadania związane z oceną pracy, prowadzeniem dokumentacji, pomaga pracownikom w załatwianiu ich spraw osobowych;
2) działa zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w ważnych sprawach dotyczących życia Szkoły, zasięgając opinii organów Szkoły i związków zawodowych, m.in. wnioskuje do odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników; decyduje w sprawach wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
3) sprawuje nadzór nad pracą kancelarii Szkoły, działalnością administracyjno-gospodarczą;
4) prowadzi nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Szkole nauczycieli;
5) organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy, przygotowuje projekty: planu pracy Szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, projekty innowacyjne i eksperymenty pedagogiczne;
6) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki do twórczej atmosfery pracy, harmonijnego rozwoju uczniów, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
7) odpowiada za przygotowanie planów finansowych Szkoły i prawidłowe wykorzystanie środków określonych w tym planie, zatwierdza na wniosek Rady Szkoły plan środków specjalnych;
8) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z jego regulaminem;
9) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły z zastrz. § 20 ust. 3 i § 22 ust. 1, przenoszenia do innych klas;
10) współpracuje z organizacjami szkolnymi, w szczególności z Samorządem Uczniowskim;
11) organizuje szkolenia BHP i okresowe badania pracowników;
12) wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, przeglądów technicznych obiektu szkolnego, okresowej inwentaryzacji majątku, prac konserwatorsko-remontowych;
13) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza zaproponowane przez nauczyciela programy nauczania do użytku szkolnego;
14) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
15) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przeprowadzanych w Szkole.
2. Dyrektor Szkoły, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:
1) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady;
2) jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania;
3) dba o autorytet Rady, chroni prawa i godność nauczycieli;
4) zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
5) analizuje stopień realizacji uchwał Rady;
6) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
7) o wstrzymaniu wykonania uchwały powiadamia niezwłocznie organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
8) realizuje uchwały Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.
4. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący.

§ 9 Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, złożonym z nauczycieli zatrudnionych w Szkole.
2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły:
1) obraduje na zebraniach plenarnych, które organizowane są w czasie pozalekcyjnym:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b) w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
c) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,
d) w miarę potrzeb;
2) podejmuje uchwały, które obowiązują wszystkich pracowników i uczniów:
a) na zebraniach plenarnych,
b) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,
c) po ustaleniu w głosowaniu jawnym jego trybu – jawny lub tajny.
4. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły.
5. Inne zadania Rady:
1) opiniowanie:
a) organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projektu planu finansowego Szkoły,
c) w zakresie powierzenia funkcji kierowniczych w Szkole,
d) wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
e) propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
f) zaproponowanych przez nauczyciela programów nauczania;
2) przygotowanie projektu zmian w Statucie Szkoły i przedstawianie do uchwalenia Radzie Szkoły;
3) ustalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem;
4) protokołowanie wszystkich zebrań;
5) możliwość wnioskowania do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą.
6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
7. W zebraniach Rady mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

§ 10 Rada Szkoły
1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata.
2. Rada liczy co najmniej 6 osób i składa się w równej liczbie z przedstawicieli wybranych w sposób jawny (lub tajny – na wniosek co najmniej jednego członka) spośród dowolnej liczby kandydatów:
1) rodziców dzieci uczących się w Szkole (na zebraniu otwartym);
2) Rady Pedagogicznej, z wyłączeniem Dyrektora Szkoły i osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (na zebraniu RP).
3. Co roku Rada może wymieniać do 1/3 swoich członków.
4. Rada Szkoły wybiera swego przewodniczącego, zastępcę, sekretarza.
5. Zebrania Rady są protokołowane.
6. Rada Szkoły:
1) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
2) uchwala regulamin swojej działalności oraz zmiany w Statucie Szkoły;
3) przedstawia wnioski i opiniuje plan pracy Szkoły, projekt planu finansowego, środków specjalnych, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego lub nadzorującego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
5) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole; wnioski te mają charakter wiążący;
6) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł, których zasady wydatkowania określa odrębny regulamin;
7) może porozumiewać się z radami innych szkół ustalając zasady i zakres współpracy.
7. W posiedzeniach może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Szkoły.

§ 11 Rada Rodziców
1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i do Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli poszczególnych rad oddziałowych (po jednej osobie z klas I-VI) wybranych w sposób tajny na pierwszym w danym roku szkolnym klasowym zebraniu rodziców, zgodnie z uchwalonym regulaminem.
4. Rada protokołuje swoje zebrania.
5. Głównym jej celem jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.
6. Do kompetencji Rady należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
2) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
8. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły oraz projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
9. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
10. Rada może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej Szkoły. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie w preliminarzu budżetowym.
11. Może porozumiewać się z radami innych szkół ustalając zasady i zakres współpracy.

§ 12 Samorząd Uczniowski
1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą członkowie całej społeczności uczniowskiej.
2. Zasady wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego, składającej się z 20 uczniów i szczegółowe zasady działania określa regulamin SU.
3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
4. Samorząd Uczniowski czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia zawartych w Statucie Szkoły.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów.
6. Samorząd Uczniowski współpracuje z pedagogiem szkolnym, który służy pomocą w rozwiązywaniu problemów szkolnych i rodzinnych.
7. Samorząd Uczniowski ustala następujący tryb rozwiązywania konfliktów szkolnych:
1) pomiędzy uczniem a uczniem, rozmowa między:
a) przewodniczący klasy – zainteresowani uczniowie,
b) wychowawca klasy – zainteresowani uczniowie,
c) wychowawca klasy – rodzice – zainteresowani uczniowie;
2) pomiędzy uczniem a nauczycielem, rozmowa między:
a) uczeń – nauczyciel,
b) uczeń – wychowawca klasy – nauczyciel,
c) uczeń – pedagog – nauczyciel,
d) uczeń – opiekun SU – Dyrektor Szkoły – nauczyciel;
3) w przypadkach bardzo trudnych: Dyrektor Szkoły – rodzice – uczniowie.
8. Samorząd Uczniowski wybiera nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia.
9. Do obowiązków opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:
1) inspirowanie do samodzielnej pracy uczniów;
2) pomoc i doradztwo w organizowaniu życia Szkoły;
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
4) sprawowanie opieki nad pocztem sztandarowym.
10. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:
1) wspieranie działalności SU;
2) popularyzacja praw uczniów wśród nich samych oraz wśród nauczycieli i rodziców;
3) podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych między pracownikami Szkoły a uczniami.
11. Tryb wyborów i szczegółowe kompetencje Rzecznika określa regulamin SU.
12. Spośród członków Samorządu Uczniowskiego z klasy programowo najwyższej wybierany jest poczet sztandarowy:
1) w skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu;
2) decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego – w takim przypadku należy dokonać kolejnego wyboru;
3) insygnia pocztu sztandarowego to:
a) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię,
b) białe rękawiczki;
4) uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani galowo;
5) szczegóły dotyczące funkcjonowania pocztu sztandarowego zawarte są w ceremoniale uroczystości szkolnych.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 16:25:12