Organizacja Szkoły

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 13 Arkusz organizacyjny i szkolny plan nauczania
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, rehabilitacji i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych.
3. Szkoła realizuje pięciodniowy tydzień pracy. W Szkole obowiązują terminy rozpoczęcia i kończenia przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz innych przerw w nauce, zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej.
4. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Szkoły i Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o odpracowaniu w wybraną sobotę dnia wypadającego między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy i potraktowaniu tegoż dnia jako dnia wolnego od zajęć szkolnych, zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej.
5. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy minimalny wymiar godzin:
1) dla poszczególnych przedmiotów;
2) do dyspozycji wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły;
3) zajęć fakultatywnych, które Szkoła jest zobowiązana realizować w zależności od potrzeb:
a) dydaktyczno-wyrównawczych,
b) korekcyjno-kompensacyjnych,
c) logopedycznych,
d) socjoterapeutycznych,
e) gimnastyki korekcyjnej,
f) innych, w ramach środków budżetowych przyznanych Szkole.
6. Dyrektor Szkoły może zwiększyć wymiar godzin lekcyjnych ponad minimalną liczbę określoną w ramowym planie nauczania, jeśli koszty tego zwiększenia znajdą pokrycie w przyznanych Szkole środkach budżetowych.
7. Tygodniowy rozkład zajęć, uwzględniając zasady zdrowia i higieny pracy oraz warunki lokalowe i kadrowe, na podstawie arkusza organizacyjnego Szkoły określa:
1) organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
2) ogólny przydział godzin na poszczególne zajęcia dla klas I-III, wyznaczone ramowym planem nauczania zintegrowanego, po uwzględnieniu godzin religii/etyki, języka obcego, zajęć komputerowych, muzycznych, plastycznych, wychowania fizycznego;
3) liczbę zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI;
4) organizację nauczania integracyjnego w klasach I-VI.

§ 14 Organizacja pracy szkoły
1. Nauka w Szkole odbywa się w oparciu o pracę w oddziałach i nauczanie indywidualne.
2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, w którym uczniowie uczą się wszystkich obowiązkowych przedmiotów określonych planem nauczania.
3. Nauczanie indywidualne dla ucznia:
1) organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wydanym przez PPP lub inną poradnię specjalistyczną;
2) w nauczaniu tym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania Szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia;
3) tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:
a) dla uczniów klas I-III od 6 do 8 godzin,
b) dla uczniów klas IV-VI od 8 do 10 godzin.
4. Zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, uwzględniając warunki lokalowe Szkoły i wysokość posiadanych środków finansowych, dokonuje się podziału oddziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków bezpieczeństwa nauki: wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, języka obcego, wychowania do życia w rodzinie.
5. Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach i na zajęciach określają odrębne przepisy.
6. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, które za zgodą Dyrektora Szkoły mogą odbywać się poza terenem Szkoły.
7. Czas trwania zajęć wynosi 45 min. Możliwe jest jednak w uzasadnionych przypadkach prowadzenie zajęć w czasie 30-60 min. przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu pracy w Szkole.
8. Czas trwania poszczególnych zajęć indywidualnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć i dopasowując rytm i tempo pracy do możliwości uczniów.
9. Nauczyciel ma prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Dyrektorem metodami nauczania, przestrzegając obowiązujących przepisów.
10. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do Szkoły, Szkoła zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rehabilitacji oraz odpowiednie warunki nauki własnej i rekreacji w świetlicy.
11. W Szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe ustalone przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Szkoły i Radą Pedagogiczną:
1) koła zainteresowań,
2) dodatkowa nauka języków obcych,
3) zespoły muzyczne, wokalne,
4) zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy i gry ogólnorozwojowe.
12. Koła, zespoły zainteresowań i inne dodatkowe zajęcia organizowane są w ramach środków finansowych i możliwości organizacyjnych posiadanych przez Szkołę oraz na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 KN; odbywają się poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
13. W ramach planu zajęć Szkoła organizuje naukę religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo i w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne, prowadzoną przez nauczyciela religii (katechetę), skierowanego do pracy przez właściwego biskupa diecezjalnego.
14. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii Szkoła organizuje naukę etyki bądź zapewnia opiekę. Pisemną deklarację o uczęszczaniu dziecka na religię lub etykę w danym roku szkolnym, rodzice składają w sekretariacie Szkoły do końca kwietnia poprzedzającego dany rok szkolny.
15. Ocena z religii/etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym i ma wpływ na obliczenie średniej ocen.
16. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki w zakresie metodyki i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły i pracownicy nadzoru pedagogicznego.
17. W dni wolne od zajęć dydaktycznych mogą być organizowane w Szkole m.in. zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy kulturalne, sportowe i inne zajęcia pozalekcyjne.
18. Wykorzystując posiadaną bazę Szkoła może organizować kursy i inne zajęcia, jak też świadczyć usługi dla ludności stosownie do obowiązujących przepisów.
19. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.
20. Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły może zatwierdzić plan nauczania różniący się od planu ramowego, gdy w Szkole prowadzone są eksperymenty lub innowacje pedagogiczne, a organ prowadzący przyzna Szkole środki na ich prowadzenie.
21. Innowacje dotyczące programów nauczania polegają na:
1) modyfikacji zachowującej cele kształcenia, wiedzę i umiejętności określone w programach dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN;
2) nauczaniu blokowym;
3) wprowadzaniu autorskich programów nauczania przedmiotu obowiązkowego, ujętych w przepisach ramowych planów nauczania;
4) wewnątrzszkolnych zasadach oceniania;
5) wprowadzaniu do planu nauczania dodatkowych przedmiotów nie ujętych w przepisach o ramowych planach nauczania, w przypadku wprowadzenia języków obcych, programu pracy wychowawczo-opiekuńczej i pozalekcyjnej.
22. Szkoła zapewnia uczniom warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, którą prowadzi ajent, na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Szkoły.
23. Odpłatność za posiłki ustala ajent w porozumieniu z Dyrektorem, Radą Szkoły i MOPS.
24. Rada Szkoły może powołać radę konsumencką, która będzie oceniała jakość usług świadczonych przez ajenta.
25. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i wychowania budynki i teren Szkoły są objęte nadzorem kamer (monitoring wizyjny).

§ 15 Świetlica szkolna
1. Świetlica to pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły.
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. Szczegółowe warunki określa regulamin świetlicy.
3. Uczniowie w świetlicy podzieleni są na dwie grupy: klasy I oraz klasy II-III. Zajęcia prowadzone są w zespołach wychowawczych do 25 uczniów.
4. Uczniów obowiązuje regulamin świetlicy.
5. Czas pracy świetlicy uzależniony jest od potrzeb i podany do wiadomości rodzicom.
6. Do zadań świetlicy należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa;
2) organizowanie pomocy w nauce;
3) zaspokojenie potrzeb wypoczynku, przynależności i uznania grupowego;
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
5) tworzenie warunków do samodzielnej pracy uczniów;
6) organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych, gier, zabaw, imprez plenerowych i innych form kulturalnego spędzania czasu;
7) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości;
8) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczniów w zakresie opieki i wychowania;
9) współdziałanie z pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem i innymi pracownikami Szkoły oraz w miarę potrzeb z innymi placówkami i instytucjami dla potrzeb ucznia.

§ 16 Biblioteka szkolna
1. Biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej jest pracownią szkolną umożliwiającą:
1) realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz zainteresowań uczniów;
2) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela;
3) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie;
4) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
5) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów;
6) korzystanie ze zbiorów w czytelni, podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;
7) wypożyczanie książek.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły;
2) rodzice oraz inne osoby – po założeniu karty czytelnika na podstawie dowodu tożsamości, podpisaniu zobowiązania regularnego zwrotu wypożyczonych książek, a w przypadku zagubienia lub zniszczenia książki – opłaty w wysokości trzykrotnej aktualnej jej wartości.
3. Bibliotekarz:
1) dokonuje zakupu książek i zbiorów specjalnych do biblioteki w miarę posiadanych środków finansowych, uwzględniając wnioski nauczycieli;
2) gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i zbiory specjalne;
3) prowadzi lekcje biblioteczne, konkursy, wystawki;
4) włącza do pracy uczniów, organizując aktyw biblioteczny i kontrolując jego pracę.
4. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin.

§ 17 Działalność stowarzyszeń i organizacji
1. W celu rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły mogą, na podstawie własnego statutu, działać przy niej stowarzyszenia i organizacje.
2. Zgodę na podjęcie działalności innych stowarzyszeń i organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) wyraża Dyrektor Szkoły, po uzgodnieniu warunków i zakresu działalności, uzyskując pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły.

§ 18 Współpraca z samorządem, organizacjami, placówkami, instytucjami
1. Szkoła współpracuje z samorządem lokalnym, organizacjami, placówkami, instytucjami działającymi na terenie miasta i powiatu kwidzyńskiego.
2. Zasady i formy współpracy:
1) Kształtowanie „zdrowych” wzorców spędzania wolnego czasu przez uczniów i poszerzanie realizowanych w Szkole zajęć edukacyjno-wychowawczych (np. edukacja teatralna, plenery plastyczne, zajęcia twórczości manualnej, warsztaty ekologiczne, zajęcia z kinezjologii edukacyjnej, origami, zajęcia sportowe na basenie) w oparciu o współpracę z ośrodkami, takimi jak: Akademia Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie, Kwidzyńskie Centrum Kultury, Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, Polskie Centrum Origami w Poznaniu.
2) Współpraca z instytucjami opiekuńczymi, organizacjami pozarządowymi (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny, Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Stowarzyszenie „Promyk”, Caritas, PCK, inne fundacje i stowarzyszenia) w celu zabezpieczenia potrzeb ucznia w postaci opiekuńczej, finansowej lub rzeczowej (obiady, półzimowiska, obozy wyjazdowe, obozy terapeutyczne, zajęcia profilaktyczne weekendowe, kolonie, zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, wyprawki dla uczniów, pomoc przy wyposażeniu w podręczniki szkolne, zbiórki odzieży i słodyczy, imprezy i spotkania integracyjne uczniów niepełnosprawnych i in.).
3) Zapraszanie przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Punktu Interwencyjno-Kryzysowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego oraz innych ośrodków krajowych do współpracy przy realizowaniu wybranych zajęć, akcji o charakterze edukacyjno-wychowawczym, szkoleń w ramach Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły.
4) Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych, włączanie się do realizacji niektórych zadań z Programu Profilaktyki Alkoholowej, szkolenia dla nauczycieli z zakresu ww. programów itp. – współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie.
5) W ramach poszerzania oferty terapeutycznej i wspomagającej rozwój osobowy ucznia Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Niepublicznym Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, PFRON.
6) Udział młodzieży szkolnej w pozaszkolnych imprezach oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, wychowawczych i innych organizowanych za pośrednictwem Szkoły. Zapraszanie przedstawicieli ww. organów na uroczystości szkolne.
7) Współpraca z Urzędem Miejskim, Wydziałem ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie dotycząca m.in. realizacji obowiązku szkolnego.
8) Współpraca w realizacji zadań edukacji ekologicznej ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa w Kwidzynie, Zieloną Szkołą w Brachlewie, Leśnictwem „Miłosna” k.Kwidzyna, Stadniną Koni „Miłosna” k.Kwidzyna.
9) Pozyskiwanie funduszy od sponsorów na działania związane ze sferą dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 16:25:12