Rekrutacja uczniów

V. REKRUTACJA UCZNIÓW
§ 19 Obowiązek szkolny i ogólne zasady rekrutacji
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat.
3. 1) Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z zastrzeżeniem § 20.
2) Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej z zastrzeżeniem § 20. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
4. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, określonych przez wewnątrzszkolny system oceniania, w przypadku przyjmowania do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
5. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
6. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
7. Szkoła prowadzi ciąg oddziałów integracyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi (niepełnosprawnych) od klasy I do VI oraz ciągi klas na zasadach ogólnych.
8. Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki na każdym poziomie kształcenia po uwzględnieniu orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub nauczyciela.
9. O przyjęciu dziecka do Szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje Dyrektor z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu.
10. Uczniami Szkoły mogą być także osoby niebędące obywatelami polskimi. Zasady ich przyjmowania określają odrębne rozporządzenia.

§ 20 Zasady rekrutacji
1. W Szkole tworzy się klasy ogólne liczące do 25 uczniów, integracyjne liczące od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych oraz sportowe liczące co najmniej 20 uczniów.
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dzieci.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka.
5. Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje się:
1) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, jak również poza jej obwodem, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
2) dzieci pełnosprawne zamieszkałe w obwodzie Szkoły;
3) dzieci pełnosprawne zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
6. Do oddziałów sportowych przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w przypadku gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
7. W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach.
8. Kandydaci do oddziałów sportowych powinni posiadać:
1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną lub trenera albo instruktora;
3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
9. Przy przyjmowaniu kandydatów do oddziałów sportowych uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.
10. Planowanie ilości oddziałów klas I odbywa się na podstawie:
1) wydruków z ewidencji ludności – dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół;
2) liczby wolnych miejsc w Szkole – dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły.
11. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp. Kryterium Liczba pkt.
1. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 6 w Kwidzynie 20
2. Miejsce pracy jednego z rodziców w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie 7
3. Bliscy krewni kandydata mieszkający w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie i zapewniający w razie potrzeby opiekę dziecku (kandydatowi) 4
4. Kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie 4
5. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie jest na trasie dojazdu do miejsca pracy rodziców/prawnych opiekunów dziecka 2
6. Jeden z rodziców jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie 2
7. W wykazie preferencji rodzica Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie jest na pierwszym miejscu 2
8. W wykazie preferencji rodzica Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie jest na drugim miejscu 1

12. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w Szkole, o przyjęciu do Szkoły decydują kryteria dodatkowe:

Lp. Kryteria dodatkowe Liczba pkt.
1. Wielodzietność rodziny kandydata 1
2. Niepełnosprawność kandydata 1
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1
6. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica 1
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1

13. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają, składając pisemne oświadczenie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do Szkoły spoza jej obwodu.
14. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
15. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 21 Postępowanie rekrutacyjne
1. W terminie ogłoszonym przez Dyrektora Szkoły:
1) trwają zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły;
2) przyjmowane są podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły;
3) wywieszane są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego;
4) rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane;
5) wywieszane są listy dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły, przed złożeniem podania w wybranej szkole, winni poinformować o swojej decyzji dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci 6-letnich, którzy podejmą decyzję o posłaniu dziecka do szkoły, winni poinformować o swojej decyzji dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

§ 22 Zadania komisji rekrutacyjnej
1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie Dyrektora Szkoły.
2. Do zadań komisji należy:
1) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
3) sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego;
4) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
3. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszeń do Szkoły, wniosków o przyjęcie do Szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu Szkoły.
4. Listy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły.
5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do Szkoły.
6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§ 23 Procedury odwoławcze i rekrutacja uzupełniająca
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 16:25:12