Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 24 Zatrudnienie
1. W Szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi według zasad określonych odrębnymi przepisami.
2. Zasady zatrudniania i nadzór merytoryczny pracowników służby zdrowia ustala Minister Zdrowia.
3. W celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, rehabilitacji i opiekuńczych Szkoła zatrudnia: nauczycieli, nauczycieli specjalistów, w tym: pedagoga, psychologa, logopedę, terapeutępedagogicznego i ruchowego oraz innych specjalistów. W oddziale integracyjnym zatrudnia się nauczyciela wspomagającego (pedagoga specjalnego). W świetlicy zatrudnieni są nauczyciele wychowawcy; można zatrudnić pomoc nauczyciela.
4. W Szkole mogą być zatrudniani nauczyciele cudzoziemcy, przede wszystkim do nauczania języków obcych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Dyrektor Szkoły zatrudnia i zwalnia pracowników niebędących nauczycielami, ustala odpowiedzialność i zakres ich obowiązków i czas pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
6. Czas pracy nauczyciela określa Karta Nauczyciela.
7. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań Szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów w wymiarze 2 godzin w tygodniu;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć, doskonaleniem zawodowym, samokształceniem.
8. W Szkole tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów, których zakres obowiązków określają odrębne przepisy i ustalenia między Dyrektorem Szkoły a wicedyrektorami.
9. Na wniosek Dyrektora lub organów Szkoły można utworzyć inne stanowiska kierownicze bądź funkcyjne stosownie do przepisów i możliwości finansowych.
10. W Szkole może być powołany Rzecznik Praw Ucznia.
11. Dyrektor Szkoły powołuje koordynatora ds. bezpieczeństwa, który kompleksowo zajmuje się kwestią bezpieczeństwa (bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne, warunki bazowe szkoły itp.)

§ 25 Wymagania kwalifikacyjne, zadania i odpowiedzialność nauczycieli
1. Wymagania kwalifikacyjne nauczyciela:
1) wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończony zakład kształcenia nauczycieli,
2) przestrzeganie zasad moralnych,
3) spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,
4) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają przepisy MEN.
2. Nauczyciele uzyskują stopnie awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem MEN i przepisami Karty Nauczyciela.
3. Zadania nauczyciela:
1) kształtuje umiejętności ucznia w posługiwaniu się wiedzą, wspiera rozwój psychofizyczny;
2) rozpoznaje potrzeby ucznia, rozwija jego zdolności i zainteresowania;
3) obiektywnie i sprawiedliwie ocenia wiedzę ucznia i jego zachowanie;
4) pomaga w przezwyciężaniu trudności, niepowodzeń, wyrównywaniu braków;
5) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych i podczas przerw w oparciu o plan dyżurów;
6) doskonali własne umiejętności dydaktyczne, podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
7) współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
8) wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych uczniów;
9) realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, zmierzające do osiągnięcia optymalnych celów Szkoły ustalonych w planie pracy Szkoły zgodnie z misją i wizją Szkoły;
10) stosuje rozmaite metody i formy pracy z klasą, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów.

§ 26 Zespoły nauczycielskie
1. Wychowawcy klas, pedagog, psycholog i nauczyciele świetlicy tworzą zespół wychowawczy, zaś nauczyciele danego przedmiotu, grupy przedmiotów lub nauczyciele specjaliści tworzą zespoły edukacyjne (przedmiotowe) i problemowo-zadaniowe, którymi kierują przewodniczący zespołu (liderzy, koordynatorzy) powołani przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną lub zespół.
2. Zadania zespołu obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania metod prowadzenia rewalidacji i rehabilitacji, sposobów badania wyników nauczania, kryteriów oceniania uczniów;
2) organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli stażystów;
3) współdziałanie w organizowaniu klas, pracowni, gabinetów specjalistycznych (rehabilitacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych itp.), a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
4) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
6) wspólne przygotowywanie diagnoz interdyscyplinarnych oraz projektowanie wspólnych działań rewalidacyjno-rehabilitacyjnych skierowanych na ucznia;
7) współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego;
8) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;
9) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

§ 27 Nauczyciel wychowawca
1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności Dyrektor Szkoły powierza oddział temu samemu wychowawcy w klasach I-III i IV-VI.
2. Rodzice mogą wystąpić na piśmie z podpisanym przez połowę rodziców wnioskiem do Dyrektora Szkoły o powierzenie wychowawstwa określonemu nauczycielowi.
3. Dyrektor może uwzględnić wniosek rodziców lub dać odpowiedź negatywną, uzasadniając odmowę.
4. Wychowawca ma prawo korzystać w pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
5. Powinności wychowawcy klasy:
1) zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań edukacyjnych i wychowawczych stawianych przez Szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów;
2) koordynowanie realizacji zadań zapisanych w Programie Wychowawczym Szkoły, Programie Profilaktyki;
3) konstruowanie klasowych programów wychowawczo-profilaktycznych zgodnych z Programem Wychowawczym Szkoły oraz Programem Profilaktyki, biorąc pod uwagę:
a) sylwetkę absolwenta Szkoły,
b) ogólne zadania wychowawcze Szkoły,
c) powinności wychowawcy określone w bieżącym dokumencie,
d) problemy wychowawcze uczniów danej klasy,
e) oczekiwania uczniów i rodziców;
4) prowadzenie metodami aktywnymi zajęć wychowawczych według ustalonej tematyki;
5) diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących w klasie;
6) integrowanie zespołu uczniowskiego;
7) udzielanie pomocy i wsparcia uczniom w sytuacjach związanych z problemami osobistymi, szkolnymi i rodzinnymi;
8) obserwowanie ucznia pod kątem funkcjonowania w grupie rówieśniczej, rozwoju osobistego, zachowania w Szkole;
9) inspirowanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej w nauce oraz przezwyciężaniu i rozwiązywaniu problemów klasowych i szkolnych;
10) organizowanie sytuacji wychowawczych (wycieczki, imprezy, zajęcia pozalekcyjne, akcje o charakterze społecznym itp.) stwarzających okazję do integracji uczniów, poznawania różnorodnych aspektów życia społeczno-kulturowego, kształtowania właściwych postaw do drugiego człowieka i zdrowia ludzkiego, poszerzania i rozbudzania zainteresowań uczniów;
11) podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacji rozwiązywania konfliktów i problemów wychowawczych;
12) pobudzanie uczniów do działalności samorządowej w oparciu o szanowanie tradycji i obrzędowości szkolnej oraz prawa szkolnego;
13) współpraca z dyrekcją, nauczycielami uczącymi w danej klasie, pedagogiem i specjalistami, pielęgniarką, rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia w celu:
a) rozpoznawania potrzeb, trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów,
b) podejmowania działań dotyczących profilaktyki społecznej i wychowania prozdrowotnego (spotkania, rozmowy, pogadanki, warsztaty itp.),
c) rozwiązywania spraw związanych z zachowaniem ucznia i jego postępami w nauce.
6. Zadania wychowawcy klasy:
1) poznanie i ustalenie potrzeb dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych:
a) indywidualna opieka nad każdym wychowankiem,
b) czuwanie nad przestrzeganiem obowiązku szkolnego uczniów,
c) informowanie Dyrektora Szkoły o sprawach zdrowotnych, materialnych i psychologicznych ucznia,
d) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się,
e) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
f) pomoc w podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru dalszej drogi kształcenia,
g) zapoznawanie z przepisami ruchu drogowego, sposób korzystania ze środków komunikacji publicznej, bezpieczna droga do i ze szkoły,
h) zapoznanie nowych uczniów z tradycją i historią Szkoły,
i) ustalanie treści, form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
2) systematyczne prowadzenie dokumentacji klasy, której jest wychowawcą.

§ 28 Zadania specjalistów
1. Zadania pedagoga i psychologa:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) koordynowanie zadaniami w kwestii bezpieczeństwa:
a) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa,
b) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w Szkole Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,
c) pomoc nauczycielom, wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,
d) współpraca z rodzicami i środowiskiem;
8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
9) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zadania logopedy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Zadania terapeuty pedagogicznego:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Zadania terapeuty ruchowego:
1) konstruowanie programu terapii w oparciu o pisemne skierowania i wskazówki lekarza specjalisty;
2) prowadzenie indywidualnych ćwiczeń ruchowych wybraną metodą terapii według swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności;
3) współpraca z nauczycielami oddziałów i innymi specjalistami w zakresie:
a) rozwijania u dziecka prawidłowej postawy i nawyków ruchowych,
b) gimnastyki korekcyjnej dziecka,
c) konstruowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem,
d) udzielania instruktażu i pomoc w obsłudze dziecka;
4) prowadzenie rozmów i wywiadów z rodzicami dziecka w celu dokonania rzetelnej diagnozy dziecka, jego postępów lub regresu w terapii lub gimnastyce korekcyjnej w czasie konsultacji;
5) aktywne włączanie rodziców w proces rehabilitacji i korektywy dziecka, udzielając instruktażu.

§ 29 Zadania pracowników niepedagogicznych
1. Podstawowe zadania kancelarii Szkoły:
1) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z korespondencją Szkoły, ewidencjonowanie korespondencji;
2) prowadzenie archiwum akt Szkoły;
3) prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów i pracowników;
4) wydawanie legitymacji i zaświadczeń dla uczniów i pracowników;
5) dysponowanie drukami ścisłego zarachowania;
6) przechowywanie i nadzór nad pieczęciami urzędowymi Szkoły.
2. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci głównie w zakresie higieny osobistej i ubierania;
2) uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu.
3. Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego odpowiada za:
1) zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych Szkoły;
2) przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe;
3) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.
4. Zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi znajdują się w teczkach akt osobowych.
5. Szkolna służba zdrowia odpowiada za:
1) zdrowie i rozwój fizyczny uczniów,
2) czystość osobistą uczniów,
3) badania bilansowe uczniów,
4) kontrolę stanu sanitarno-higienicznego Szkoły,
5) szerzenie oświaty zdrowotnej,
6) składanie sprawozdań z pracy (dwa razy w ciągu roku),
7) zaopatrzenie w niezbędne środki higieny osobistej i leki do gabinetów i apteczek.

§ 30 Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
I
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona dobrowolnie i nieodpłatnie uczniom, rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) ze szczególnych uzdolnień,
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6) z zaburzeń komunikacji językowej,
7) z choroby przewlekłej,
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9) z niepowodzeń edukacyjnych,
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwłaszcza pedagog, psycholog, logopedzi.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów,
2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi szkołami i placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia,
3) Dyrektora Szkoły,
4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
5) pielęgniarki szkolnej,
6) poradni,
7) pracownika socjalnego,
8) asystenta rodziny,
9) kuratora sądowego.
8. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
5) warsztatów;
6) porad i konsultacji.
9. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
14. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
15. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
16. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
17. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
II.
Etapy udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:
1. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów w tym zainteresowania i uzdolnienia oraz trudności w uczeniu się w oparciu o obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniem.
2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
3. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
4. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, współpracując z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami wymienionymi w dziale I ust 6.
5. O ustalonych formach i okresie pomocy oraz wymiarze godzin Dyrektor na piśmie informuje rodziców ucznia.
III.
1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu ds. udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwanego dalej „zespołem”, który opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zwany dalej „programem”, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W skład zespołu wchodzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.
2. Program określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;
3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz sposób ich realizacji;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.
3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
1) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
2) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
4. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.
5. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
6. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
1) przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek Dyrektora Szkoły,
2) inne osoby (lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista) – na wniosek lub za zgodą rodziców.
7. Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
8. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny.
9. Rodzice ucznia otrzymują na wniosek, kopię programu.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 16:25:12