Uczniowie i rodzice

VIII. UCZNIOWIE I RODZICE

§ 35 Egzekwowanie obowiązku szkolnego
1. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych dokonywane jest przez rodziców ucznia w formie pisemnej zawierającej: powód nieobecności, wskazanie czasu nieobecności, czytelny podpis rodzica.
2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność dziecka w ciągu 7 dni od jego powrotu do szkoły.
3. Rodzice są zobowiązani poinformować wychowawcę o nieobecności długotrwałej, tj. trwającej powyżej 1 tygodnia nauki szkolnej w miesiącu (szpital, sanatorium, turnus rehabilitacyjny itp.) przed okresem absencji dziecka, a nie po powrocie do szkoły.
4. Wszelkie zwolnienia ucznia z lekcji mogą być dokonywane po uprzednim przedłożeniu informacji pisemnej od rodziców ucznia jego wychowawcy oraz nauczycielowi prowadzącemu lekcje, z których uczeń ma być zwolniony.
5. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez siebie lekcji.
6. W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej reprezentowaniem Szkoły w zawodach, konkursach, olimpiadach itp. wpisuje się właściwą adnotację, np.: zawody, konkurs (w zestawieniach frekwencji traktuje się jako obecność).
7. Nauczyciel, który zaobserwuje wybiórczą absencję ucznia na swoim przedmiocie zobowiązany jest jak najszybciej poinformować o fakcie wychowawcę klasy oraz odnotować go w dzienniku. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przeciwdziałania problemowi. W przypadku dalszego opuszczania przez ucznia lekcji o fakcie informowani są rodzice ucznia.
8. Wychowawcy do 8. dnia każdego miesiąca zobowiązani są wypełnić kartę frekwencji ucznia w Szkole, znajdującą się u pedagoga szkolnego. Kartę wypełnia się w przypadku ucznia posiadającego absencję nieusprawiedliwioną powyżej 2 dni lub 10 godzin w miesiącu i przekazuje pedagogowi szkolnemu.
9. O nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, trwającej powyżej 2 dni lub 10 godzin w miesiącu (nieusprawiedliwionej w wyznaczonym terminie – ust.2) wychowawca informuje rodziców pisemnie celem wezwania ich do Szkoły i ustalenia środków zaradczych w obecności pedagoga szkolnego (zawiadomienie znajduje się w sekretariacie Szkoły).
10. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej wynoszącej łącznie w danym roku szkolnym 2 tygodnie lub 50 godzin, pomimo rozmów prowadzonych z rodzicami ucznia, Dyrektor Szkoły rozpoczyna postępowanie administracyjne i kieruje do rodziców pismo – upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne z wyznaczeniem terminu oraz informacją, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
11. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego Dyrektor Szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu prowadzącego Szkołę. Postępowanie może być wszczęte po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia wymienionego w ust. 10.

§ 36 Prawa i obowiązki ucznia
1. Uczeń jako członek społeczności szkolnej korzysta z praw i obowiązków zawartych w następujących aktach prawnych:
1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
2) Konwencja o Prawach Dziecka,
3) Europejska Karta Praw Człowieka,
4) Kodeks Ucznia.
2. Uczeń ma prawo do:
1) znajomości programów nauczania, zadań i celów lekcyjnych;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy;
3) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, uzależnieniami, przejawami patologii społecznej, demoralizacją;
4) współtworzenia i znajomości Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
6) poszanowania jego godności;
7) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych, religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w funkcjonujących w Szkole kołach przedmiotowych, zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych;
9) wnioskowania do Dyrekcji Szkoły o rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o konkretne propozycje;
10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
11) znajomości terminów prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem oraz ich tematycznego zakresu (nie więcej niż trzech w ciągu tygodnia i tylko jednej w ciągu dnia);
12) usprawiedliwiania nieprzygotowania do lekcji według zasad ustalonych z nauczycielem przedmiotu;
13) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole;
14) swobodnego wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia;
15) przebywania w miejscach publicznych do godz. 20.00, a w sezonie letnim do godz. 22.00, po tej godzinie tylko z rodzicami lub prawnymi opiekunami;
16) korzystania z:
a) pomocy w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych, w przypadku trudności w nauce,
b) poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
c) opieki pielęgniarki szkolnej,
d) opieki socjalnej na zasadach określonych w Szkole,
e) pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, pracowni komputerowej, nowoczesnych technik uczenia się pod opieką nauczyciela i na zasadach określonych w regulaminach pracowni,
f) dostosowania wymagań do jego możliwości, predyspozycji, umiejętności, rozwoju fizycznego i psychicznego,
g) samokształcenia i samooceny;
17) znajomości zasad dotyczących wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz do rozmowy z nauczycielem na temat oceny, jej jawności, warunków jej otrzymania i poprawy;
18) udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach organizowanych na terenie Szkoły oraz poprzez te formy reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
19) zwrócenia się o pomoc w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i własnego rozwoju do nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, pielęgniarki, Rzecznika Praw Ucznia, opiekuna SU, dyrekcji Szkoły;
20) korzystania z przyznanych mu przywilejów, tytułów, immunitetu, zgodnie z zasadami ich nadania;
21) korzystania z wyróżnień i nagród przyznawanych w Szkole;
22) zastrzeżenia informacji powierzonych nauczycielowi w zaufaniu;
23) organizowania samopomocy koleżeńskiej, korzystania z pomocy SU w celu wyrównywania wiadomości przewidzianych programem nauczania;
24) uwzględnienia zapisów monitoringu wizyjnego Szkoły w sprawach go dotyczących z poszanowaniem jego godności i przepisów o ochronie danych osobowych.
3. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać prawo szkolne;
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;
3) godnie reprezentować Szkołę lub organizację szkolną na zewnątrz;
4) powiadamiać nauczyciela, wychowawcę, dyrekcję Szkoły o uszkodzonym sprzęcie lub pomocy dydaktycznej i o innych sytuacjach związanych z pojawieniem się zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz osób znajdujących się na terenie Szkoły;
5) troszczyć się o dobre imię Szkoły, szanować i wzbogacać jej tradycje i obyczaje;
6) dbać o wspólne dobro, ład, porządek i czystość w Szkole, pozostawiać salę lekcyjną w nienagannym porządku, współodpowiedzialność za grupę;
7) podczas zajęć szkolnych nosić obowiązkowy strój szkolny: w kolorze chabrowym koszula rozpinana z długim rękawem lub koszulka na krótki rękaw (w okresie letnim), spodnie lub spódnica w ciemnym kolorze, a podczas uroczystych dni – strój galowy: biała koszula lub bluzka i ciemne spodnie lub spódnica; Dyrektor Szkoły może w określonych dniach ustalić strój kolorowy;
8) na zajęciach wychowania fizycznego nosić strój gimnastyczny: biała koszulka, ciemne spodenki i białe skarpetki (podkolanówki), na zajęciach specjalistycznych – strój określony przez nauczyciela;
9) uczestniczyć w zorganizowanych pracach i akcjach społecznych na rzecz Szkoły i środowiska;
10) przestrzegać i stosować zasady kultury osobistej w odniesieniu do uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły na jej terenie i poza nią;
11) korzystać z szatni szkolnej lub szafki ucznia celem pozostawienia kurtki, zmiany obuwia; w sytuacji spożywania posiłku w stołówce szkolnej uczeń zostawia plecak w szatni lub szafce;
12) usprawiedliwić u nauczyciela swoje spóźnienie niezwłocznie po wejściu na zajęcia;
13) sprawdzać codziennie zmiany w planie wywieszone w określonym miejscu, o których informuje rodzica;
14) przychodzić na pierwsze zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem, zaś po zakończonych zajęciach opuścić teren Szkoły;
15) zachowywać się kulturalnie i cicho na terenie Szkoły podczas trwania zajęć i przerw;
16) posiadać dzienniczek ucznia – oceny oraz informacje pisemne są podpisywane przez rodziców;
17) uzupełniać braki wynikające z nieobecności w Szkole;
18) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój;
19) ponosić materialną odpowiedzialność za umyślne wyrządzenie szkody na terenie Szkoły;
20) nie opuszczać samowolnie terenu Szkoły podczas trwania lekcji, zajęć szkolnych;
21) ustawiać się po dzwonku na lekcję przed danym gabinetem i w ciszy, i spokoju oczekiwać na nauczyciela;
22) przed wejściem na salę gimnastyczną zmieniać obuwie na czyste, sportowe z jasną podeszwą;
23) podporządkować się następującym zakazom:
a) farbowania włosów,
b) noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu,
c) noszenia czapek w budynku Szkoły,
d) przynoszenia do Szkoły wartościowych przedmiotów lub większej kwoty pieniędzy. W przypadku ich posiadania uczeń zobowiązany jest do zdeponowania w sekretariacie Szkoły lub wpłacenia osobie odpowiedzialnej za zbiórkę pieniędzy,
e) głoszenia ideologii związanej z przynależnością do subkultur, grup nieformalnych, noszenia gadżetów związanych z przynależnością do tych grup,
f) palenia papierosów, spożywania alkoholu i narkotyków oraz posiadania i rozprowadzania wszelkich środków uzależniających,
g) pisania i malowania po budynku Szkoły, mieniu szkolnym,
h) stosowania przemocy i agresji,
i) zaśmiecania terenu Szkoły i boiska szkolnego,
j) wychodzenia bez kurtki w okresie jesienno-zimowym na boisko szkolne,
k) biegania w budynku Szkoły,
l) przebywania w miejscach niebezpiecznych, takich jak: pomieszczenia gospodarcze, bariery ochronne, poręcze schodowe, parapety oraz wchodzenia na drzewa i płoty,
m) posiadania w czasie zajęć szkolnych telefonu komórkowego,
n) używania bez zgody nauczyciela urządzeń elektronicznych służących do zapisu obrazu i dźwięku.
4. Uczeń, który nie przestrzega postanowień Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego Szkoły, ustaleń zawartych w Statucie, będzie karany zgodnie z kryteriami ujętymi w § 51.
5. Szkody na terenie szkoły udowodnione uczniowi pokrywają jego rodzice (opiekunowie).

§ 37 Tryb składania skarg
1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do złożenia skargi w terminie 3 dni od naruszenia praw ucznia w drodze:
a) ustnej – do wychowawcy, pedagoga, psychologa, Dyrektora Szkoły,
b) pisemnej – do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej;
2) w ciągu 14 dni uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun otrzymuje odpowiedź pisemną od Dyrektora Szkoły;
3) jeśli w Szkole został powołany Rzecznik Praw Ucznia to skargi można składać również do niego.

§ 38 Przyznawanie pomocy materialnej uczniom
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub miasta.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
2) stypendium MEN.
6. Szczegóły w sprawie przyznawania pomocy materialnej znajdują się w stosownym regulaminie.

§ 39 Współpraca z rodzicami
1. Rodzice:
1) współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci;
2) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez swoje dziecko;
3) mają prawo:
a) znać zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze danej klasy i Szkoły,
b) znać przepisy dotyczące oceniania i promowania,
c) uzyskiwać od nauczycieli informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów lub przyczyn trudności w nauce w określonym czasie,
d) uzyskiwać informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci od wychowawcy, pedagoga i innych specjalistów,
e) wyrażać i przekazywać organowi nadzorującemu opinię na temat pracy Szkoły.
2. Wychowawca klasy informuje rodzica o przewidywanej dla ucznia semestralnej lub końcoworocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub zachowania na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego, w formie pisemnej.
3. Spotkania ogólne z rodzicami odbywają się przynajmniej trzy razy w roku w celu pedagogizacji rodziców, przekazywania nowości naukowych, włączania w życie Szkoły, zaś spotkania klasowe mogą odbywać się częściej.
4. W przypadku uczniów mających problemy w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze kontakt wychowawcy i nauczycieli z domem rodzinnym powinien być odpowiednio częstszy.
5. Wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotu informują rodziców/opiekunów prawnych dziecka o postępach w nauce i zachowaniu ucznia na spotkaniach, których ogólny terminarz ustalany jest we wrześniu każdego roku szkolnego, a także na życzenie rodziców w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i dyżurów. Informacje można także przekazać listownie lub w dzienniczku ucznia oraz środkami telekomunikacyjnymi i elektronicznymi.
6. Spotkania z rodzicami mogą przyjmować formę wywiadówek klasowych, konsultacji indywidualnych oraz zebrań ogólnoszkolnych.
7. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami wychowawca zapoznaje rodziców:
1) z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki,
2) z planem wychowawczo-profilaktycznym klasy,
3) z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
4) z przedmiotowymi systemami oceniania.
8. Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice uczniów klas pierwszych zapoznawani są ze Statutem Szkoły i potwierdzają to swoim podpisem.
9. Na pierwszym ogólnym spotkaniu z rodzicami wychowawca przedstawia deklarację wzajemnych zobowiązań, którą rodzice podpisują.
10. Rodzice uczniów klas pierwszych mają prawo przedstawić w formie ankiety krótką charakterystykę swojego dziecka oraz udzielić informacji na temat sytuacji rodzinnej.
11. Podczas pierwszego spotkania z rodzicami wychowawca przedstawia system reagowania na nieobecności, spóźnienia uczniów, formę usprawiedliwień.
12. Wychowawca informuje rodziców o działaniach pomocowych ze strony instytucji wspierających wychowanie, opiekę nad dzieckiem i rodziną (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, inne).
13. Wsparcie rodziny w działalności opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej ze strony Szkoły opiera się na:
1) udzielaniu indywidualnej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych lub rodzinnych przez wychowawcę, pedagoga, psychologa i innych specjalistów;
2) organizowaniu spotkań edukacyjno-informacyjnych dotyczących problematyki związanej z rozwojem dziecka oraz metodami postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych;
3) organizowaniu i udzielaniu pomocy rodzinom potrzebującym (dożywianie, pomoc rzeczowa).
14. Zapraszanie rodziców do współdziałania na rzecz uczniów i Szkoły w oparciu o:
1) udział w zajęciach otwartych,
2) udział w imprezach klasowych i szkolnych,
3) pomoc w organizowaniu wycieczek,
4) udział w tworzeniu i realizowaniu programów wychowawczych i profilaktycznych.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 16:25:12