Wewnątrzszkolny system oceniania

IX. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA§ 40 Ogólne zasady WSO
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany dalej WSO, określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Szkole.
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 41 Warunki oceniania
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych są do wglądu uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów) w bibliotece szkolnej.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, udostępnia sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

§ 42 Wymagania edukacyjne
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniemna obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiedniodo potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznychucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na pisemny wniosek rodziców na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 43 Sposób oceniania
1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie, zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania:
1) ustne:odpowiedzi, aktywność na lekcji;
2) pisemne: prace klasowe, testy, sprawdziany semestralne i bieżące, kartkówki, prace domowe;
3) twórcze: projekty, wytwory artystyczne i rękodzieła, prezentacje;
4) sprawnościowe: zadania praktyczne.
2. Ocenianie w klasach I-III:
1) ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach I-III jest opisowe;
2) w porozumieniu z rodzicami i uczniami w tych klasach dopuszcza się dodatkowo także ocenianie w oparciu o skalę ocen wymienioną w § 44 ust. 12;
3) dopuszcza się stosowanie zastępników ocen cząstkowych w postaci punktów, nagrody słownej, pochwały w dzienniczku itp.;
4) nauczyciel winien w każdym semestrze przeprowadzić test sprawdzający umiejętności zdobyte przez ucznia;
5) przy ocenianiu poszczególnych standardów z zakresu wszystkich edukacji stosowana jest skala punktowa:

% możliwych do uzyskania punktów Punkty
100 – 97 6
91 – 96 5
75 – 90 4
50 – 74 3
35 – 49 2
1 – 34 1
0 0

3. W klasach IV-VI bieżące ocenianie z zajęć edukacyjnych odbywa się w oparciu o skalę ocen wymienioną w § 44 ust. 12. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie z oceną znaków „+” i „-” , jako: „więcej niż” i „mniej niż” dana ocena.
4. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. Aktywność ucznia podczas lekcji nagradzamy znakiem „+” (plus). Pięć znaków „+” (plus) jest równe ocenie bardzo dobrej.
6. Raz w semestrze uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji, dwukrotnie może zgłosić przed lekcją brak pracy domowej, co jest odnotowane w dzienniku znakiem „-” (minus). Trzecie nieprzygotowanie jest równe ocenie niedostatecznej.
7. O obowiązkowych pracach klasowych obejmujących szersze partie materiału nauczyciel informuje uczniów tydzień przed terminem pracy. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją utrwalającą.
8. Z pracy klasowej, testu, sprawdzianu semestralnego uczeń może zdobyć określoną liczbę punktów, które są przeliczane na ocenę w następujący sposób:

% możliwych do uzyskania punktów Ocena
100 – 97 6 – celująca
91 – 96 5 – bardzo dobra
75 – 90 4 – dobra
50 – 74 3 – dostateczna
35 – 49 2 – dopuszczająca
0 – 34 1 – niedostateczna

9. Przestrzega się zasady: jedna praca dla klasy w danym dniu. Ustalenie nie dotyczy sprawdzianów z bieżących wiadomości.
10. Poprawione prace klasowe (testy, sprawdziany semestralne) udostępniane są rodzicom do wglądu w terminie dwóch tygodni oraz podczas konsultacji. Prace uczniów klas I-V przechowuje nauczyciel przez kolejny rok, a w przypadku uczniów klas VI do otrzymania przez nich świadectwa ukończenia Szkoły.
11. W terminie ustalonym z nauczycielem uczeń może poprawić swoje oceny. Procedurze poprawy podlegają jedynie oceny prac pisemnych, o znaczącej wadze przy ustalaniu oceny końcowej.

§ 44 Klasyfikowanie uczniów
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 19.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla niego na podstawie przepisów, o których mowa w § 42 ust. 2 pkt 1 i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 21 i § 45 ust. 5.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w styczniu.
4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 19 i § 45 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla niego na podstawie przepisów, o których mowa w § 42 ust. 2 pkt 1, i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 21 i § 45 ust. 5.
6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa odpowiednio w ust. 12, § 45 ust. 2, z zastrzeżeniem § 45 ust. 5 i 6.
7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla niego na podstawie przepisów, o których mowa w § 42 ust. 2 pkt 1, i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 21 i § 45 ust. 5.
8. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: w przypadku przewidywania oceny niedostatecznej lub nagannej – na miesiąc, a w pozostałych przypadkach – na tydzień przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 11, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
11. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.
12. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, z zastrzeżeniem ust. 21:
1) stopień celujący – 6, skrót: cel,
2) stopień bardzo dobry – 5, skrót: bdb,
3) stopień dobry – 4, skrót: db,
4) stopień dostateczny – 3, skrót: dst,
5) stopień dopuszczający – 2, skrót: dop,
6) stopień niedostateczny – 1, skrót: ndst.
13. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który oprócz bardzo dobrego wyniku nauczania podejmuje zadania nadobowiązkowe, a w szczególności:
1) uczestniczy w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych,
2) wykonuje zadania wykraczające poza program obowiązkowy,
3) reprezentuje szkołę na zewnątrz,
4) spełnia warunki określone w § 49 ust. 8.
14. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni osiąga zamierzone cele edukacyjne, opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania.
15. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w planie nauczania, ale też nie prognozuje się u niego żadnych kłopotów w przyszłości.
16. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w planie nauczania, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu trudniejszych treści kształcenia z danego przedmiotu w przyszłości.
17. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie, co utrudnia kształcenie w innych dziedzinach edukacji.
18. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia oczekiwań określonych w programie nauczania, co uniemożliwia mu kontynuację opanowywania kolejnych treści przedmiotu i zasadniczo utrudnia kształcenie w innych dziedzinach.
19. 1) W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
2) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w pkt 1, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
21. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 45 Ocenianie zachowania
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje Szkoły;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom;
7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe, skrót: wz,
2) bardzo dobre, skrót: bdb,
3) dobre, skrót: db,
4) poprawne, skrót: pop,
5) nieodpowiednie, skrót: ndp,
6) naganne, skrót: ng.
3. Ustala się następujące kryteria ocen z zachowania:
1) Wzorowe:
a) uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, przejawia na nich dużą aktywność, usprawiedliwia w terminie wszystkie nieobecności, nie spóźnia się na zajęcia, zawsze przestrzega postanowienia Statutu Szkoły, chętnie współpracuje z nauczycielami i pracownikami Szkoły;
b) troszczy się o dobre imię i mienie Szkoły, godnie reprezentuje klasę i Szkołę w konkursach, zawodach szkolnych i pozaszkolnych, organizacjach, chętnie współpracuje z innymi uczniami i potrafi podporządkować swoje postępowanie dobru wspólnemu;
c) używa poprawnej polszczyzny, stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów;
d) nie akceptuje używania nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych substancji szkodliwych dla zdrowia, przejawia troskę o bezpieczeństwo własne i innych osób, stosuje zasady higieny i dbałości o zdrowie;
e) przestrzega i wymaga od innych zachowań kulturalnych w Szkole i poza nią;
f) szanuje wszystkich ludzi – starszych i rówieśników, jest tolerancyjny wobec innych przekonań, religii czy rasy, pomaga osobom słabszym i niepełnosprawnym;
g) aktywnie przeciwstawia się stosowaniu przemocy, agresji, wulgaryzmów przez inne osoby, potrafi wystąpić w obronie krzywdzonej osoby, jest empatyczny;
h) zawsze nosi obowiązujący strój szkolny i obuwie zmienne.
2) Bardzo dobre:
a) uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, przejawia na nich aktywność, usprawiedliwia w terminie wszystkie nieobecności, nie spóźnia się na zajęcia, zawsze przestrzega postanowienia Statutu Szkoły, chętnie współpracuje z nauczycielami i pracownikami;
b) troszczy się o dobre imię i mienie Szkoły, reprezentuje klasę i Szkołę w konkursach, zawodach szkolnych i pozaszkolnych, organizacjach, zgodnie ze swoimi możliwościami, chętnie współpracuje z innymi uczniami i potrafi podporządkować swoje postępowanie wspólnemu dobru;
c) używa poprawnej polszczyzny, stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów;
d) nie akceptuje używania nikotyny, alkoholu i innych substancji szkodliwych dla zdrowia, przejawia troskę o bezpieczeństwo własne i innych osób, stosuje zasady higieny i dbałości o zdrowie;
e) przestrzega zachowań kulturalnych w Szkole i poza nią;
f) szanuje wszystkich ludzi – starszych i rówieśników, jest tolerancyjny wobec innych przekonań, religii czy rasy, pomaga osobom słabszym i niepełnosprawnym;
g) przeciwstawia się stosowaniu przemocy, agresji, wulgaryzmów przez inne osoby, potrafi wystąpić w obronie krzywdzonej osoby;
h) zawsze nosi obowiązujący strój szkolny i obuwie zmienne.
3) Dobre:
a) dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły, systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, maksymalnie trzy spóźnienia w semestrze;
b) chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy, Szkoły, dba o mienie klasy i Szkoły, wykazuje chęć współpracy z wychowawcą;
c) używa kulturalnego języka, bez wulgaryzmów, dba o estetyczny wygląd siebie samego i otoczenia;
d) jest życzliwy dla kolegów (również z młodszych klas) i osób starszych, nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi;
e) nie łamie zasad kulturalnego zachowania w Szkole i poza nią, nie ulega nałogom (palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do nich kolegów;
f) stara się przeciwdziałać przemocy, agresji i wulgarności, nie bierze w nich nawet biernego udziału;
g) zawsze nosi obowiązujący strój szkolny i obuwie zmienne.
4) Poprawne:
a) w większości wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły, systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, maksymalnie sześć spóźnień w semestrze;
b) podejmuje niektóre zaproponowane mu prace na rzecz klasy, Szkoły, dba o mienie klasy i Szkoły, wykazuje chęć współpracy z wychowawcą;
c) na ogół używa kulturalnego języka, bez wulgaryzmów, dba o estetyczny wygląd siebie samego i otoczenia;
d) jest życzliwy dla kolegów (również z młodszych klas) i osób starszych, sporadycznie uczestniczy w kłótniach, konfliktach, nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, nie bierze udziału w bójkach;
e) sporadycznie łamie zasady kulturalnego zachowania w Szkole i poza nią, nie ulega nałogom (palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do nich kolegów;
f) nie podejmuje żadnych działań w sytuacji zauważenia przemocy, agresji i wulgarności lub bierze w nich bierny udział;
g) zazwyczaj nosi obowiązujący strój szkolny i obuwie zmienne.
5) Nieodpowiednie:
a) często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły, uczęszcza na zajęcia, bierze w nich bierny udział lub przeszkadza uczniom i nauczycielom w prowadzeniu zajęć, ma nieusprawiedliwione nieobecności (1 do 3 dni lub 6 do 18 godzin), często spóźnia się bez usprawiedliwienia;
b) nie podejmuje większości zaproponowanych mu prac na rzecz klasy, Szkoły, zdarza mu się niszczyć mienie klasy i Szkoły, wykazuje minimalną chęć współpracy z wychowawcą;
c) czasami używa wulgaryzmów, nie dba o estetyczny wygląd siebie samego lub otoczenia;
d) dokucza innym uczniom (również z młodszych klas) i osobom starszym, uczestniczy w kłótniach, konfliktach, uczestniczy w znęcaniu fizycznym lub psychicznym nad słabszymi, bierze udział w bójkach;
e) nie przestrzega zasady kulturalnego zachowania w Szkole i poza nią, pali papierosy, ale nie używa alkoholu, narkotyków i środków odurzających, szkodliwych dla zdrowia, nie namawia do nich kolegów;
f) nie przeciwdziała przemocy, agresji i wulgarności, zachęca do nich;
g) bardzo często nie nosi obowiązującego stroju szkolnego lub obuwia zmiennego.
6) Naganne:
a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły, przeszkadza uczniom i nauczycielom w prowadzeniu zajęć, wagaruje, ma dużo nieusprawiedliwionych nieobecności (ponad 3 dni lub 18 godzin), często spóźnia się;
b) nie podejmuje żadnych zaproponowanych mu prac na rzecz klasy, Szkoły, wielokrotnie niszczy mienie klasy i Szkoły, nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;
c) używa wulgaryzmów, nie dba o estetyczny wygląd siebie samego lub otoczenia;
d) często dokucza innym uczniom (również z młodszych klas) i osobom starszym, prowokuje kłótnie, konflikty, znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad słabszymi, prowokuje i bierze udział w bójkach;
e) nie przestrzega zasady kulturalnego zachowania w Szkole i poza nią, pali papierosy, używa alkohol, narkotyki lub środki odurzające, szkodliwe dla zdrowia lub ich dystrybucji, namawia do nich kolegów;
f) jego zachowanie cechuje stosowanie przemocy, agresji i wulgarności i namawia innych do aktów przemocy;
g) zazwyczaj nie nosi obowiązującego stroju szkolnego lub obuwia zmiennego.
4. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.
5. 1) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
2) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia.
6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu.

§ 46 Odwołanie się od oceny
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 47.
7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w jej skład.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 47 Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza sięw ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu poprawkowego,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej, zgodnie ze szkolnym planem nauczania.

§ 48 Egzamin klasyfikacyjny
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 – skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”albo „nieklasyfikowana”.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 46.
20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 46.

§ 49 Promowanie uczniów
1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 10.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 7, § 47 ust. 10 oraz § 45 ust. 7.
4. Dyrektor Szkoły może wydłużyć uczniowi niepełnosprawnemu każdy etap edukacyjny co najmniej o jeden rok.
1) Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany etap (klas 1-3, klas 4-6). Treści te uczeń realizuje, o co najmniej jeden rok szkolny dłużej.
2) Decyzja Dyrektora powinna znaleźć uzasadnienie w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej dokonanej przez Radę Pedagogiczną i zostać podjęta w uzgodnieniu z rodzicami.
5. Na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3 wlicza się także oceny roczne uzyskane z tych zajęć.
7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej – celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 47 ust. 10.
10. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
11. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z uwzględnieniem ust. 3.
2) ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o którym mowa w § 50, z zastrzeżeniem ust. 13 oraz § 50 ust. 13.
12. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 11 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
13. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 50 Warunki sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania ww. sprawdzianu, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.
2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
5. Opinia, o której mowa w ust. 3, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;
6. Opinię, o której mowa w ust. 3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
8. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 3 i 7, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
9. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
10. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
11. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
12. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
14. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
15. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 11 – do 31 sierpnia danego roku.
16. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 15, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
17. Szczegółową organizację i przebieg sprawdzianu ustala corocznie Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej znajdują się na internetowej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

§ 51 Nagrody i kary
1. Uczeń wyróżniany jest na wniosek:
1) wychowawcy klasy lub nauczyciela,
2) Rady Pedagogicznej lub Rady Szkoły,
3) Dyrektora Szkoły,
4) Samorządu Uczniowskiego.
2. Szkoła nagradza ucznia za:
1) wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
2) aktywny udział w życiu klasy, w różnych dziedzinach życia Szkoły,
3) reprezentowanie Szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach,
4) 100% frekwencję,
5) dzielność i odwagę.
3. Nagrody stosowane wobec uczniów:
1) pochwała wychowawcy klasy,
2) pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym,
3) nagroda rzeczowa lub pieniężna,
4) list gratulacyjny lub pochwalny do rodziców,
5) pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły na zebraniu rodziców,
6) świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem,
7) odznaka „Srebrna Tarcza”,
8) Medal Patrona Szkoły,
9) Odznaka Dominika,
10) statuetka i tytuł „Uczeń na 6”.
4. Za uzyskaną na koniec roku szkolnego średnią ocen 4,75 ze wszystkich przedmiotów w klasach IV-VI oraz wzorowe zachowanie uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia klasy z wyróżnieniem.
5. Odznakę Dominika może otrzymać uczeń kl. I-VI, który jest wzorem do naśladowania, zaangażowany w sprawy klasy i szkoły, a w szczególności pomocy drugiemu. Szczegółowe zasady określa odrębny regulamin.
6. Odznakę Srebrna Tarcza uczeń może otrzymać po ukończeniu VI klasy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie, jeżeli posiada wysokie osiągnięcia w nauce szkolnej potwierdzone świadectwami z wyróżnieniem w klasach IV-VI.
7. Przyznanie wyróżnienia uczniowi następuje decyzją Rady Pedagogicznej na końcoworocznej radzie klasyfikacyjnej
8. Medal Patrona Szkoły jest najwyższym wyróżnieniem, jaki może otrzymać uczeń po zakończeniu nauki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie, po spełnieniu kryteriów:
1) posiada wysokie osiągnięcia w nauce w klasach IV-VI potwierdzone świadectwami z wyróżnieniem,
2) brał aktywny udział w pracach społecznych na rzecz Szkoły w trakcie nauki szkolnej,
3) był laureatem konkursów, olimpiad rejonowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich.
9. Ucznia do nagrody typuje wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami i Samorządem Uczniowskim Szkoły.
10. O przyznaniu wyróżnienia decyduje Rada Pedagogiczna podczas końcoworocznej rady klasyfikacyjnej.
11. Statuetka i tytuł „Uczeń na 6” może być przyznana uczniom kończącym klasę szóstą za postawę, znaczące zasługi i liczne osiągnięcia, którymi wykazali się w trakcie nauki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Gębika w Kwidzynie. Szczegółowe zasady określa odrębny regulamin.
12. Ustanawia się system interwencji wychowawczej mający na celu dostosowanie sankcji w zależności od stopnia przewinienia, jak i możliwość zadośćuczynienia oraz zmiany zachowania niezgodnego z ustalonymi normami życia w Szkole.
13. Kary stosowane wobec uczniów w przypadku naruszenia przez nich Statutu Szkoły:
1) I etap: Upomnienie ucznia wobec klasy przez wychowawcę oraz poinformowanie go o sposobie naprawienia zła.
2) II etap: Uwaga pisemna w zeszycie spostrzeżeń, dzienniczku ucznia – jeżeli zachowanie ucznia nie uległo poprawie mimo przeprowadzonych z nim rozmów. Notatka wymaga podpisania przez rodziców w dniu jej napisania.
3) III etap: Nagana udzielona przez wychowawcę i powiadomienie rodziców. Podpisanie kontraktu dotyczącego zmiany niewłaściwego zachowania. Uczeń odbywa rozmowę z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym na temat swojego zachowania, możliwości i sposobach zmiany dotychczasowego postępowania. Zawiera pisemną umowę pomiędzy nim a wychowawcą i pedagogiem szkolnym, która określa sposób dalszego zachowania oraz sankcje płynące z niedotrzymania warunków umowy.
4) IV etap: Wezwanie rodziców do Szkoły. Notoryczne łamanie prawa wiąże się z przeprowadzeniem rozmowy wychowawcy z rodzicem w obecności ucznia. Uczeń otrzymuje kolejną szansę poprawy zachowania, korzystając z systemu plusów i minusów zapisywanych po każdej odbytej lekcji przez nauczyciela danego przedmiotu. Jeżeli zbierze przez tydzień same plusy (+) otrzymuje pozytywną uwagę w dzienniczku ucznia i zeszycie spostrzeżeń. Liczba minusów (-) nie większa niż 3 oznacza, że uczeń próbuje jeszcze przez 1 tydzień. W przypadku nieudanej próby oraz większej ilości minusów uczeń podlega sankcjom zawartym w V etapie.
5) V etap: Upomnienie ucznia przez Dyrektora Szkoły przed społecznością klasy z wyszczególnieniem przewinień dokonanych przez ucznia.
6) VI etap: Rozmowa ucznia z kuratorem do spraw nieletnich Sądu Rodzinnego dotycząca konsekwencji prawnych związanych z aspołecznym zachowaniem.
7) VII etap: Nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły i przeniesienie ucznia do innej klasy. Powiadomienie rodziców o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy w Szkole.
8) VIII etap: Po wyczerpaniu ww. gradacji kar w uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
14. Za działanie wbrew prawu, kradzieże na i poza terenem Szkoły, włamania i rozboje, picie alkoholu, narkotyzowanie się lub rozprowadzanie środków odurzających oraz nieusprawiedliwioną absencję (50%) uczeń otrzymuje najniższą ocenę z zachowania.

§ 52 Tryb odwoływania się od kary
1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje odwołanie się od kary w ciągu trzech dni od jej udzielenia do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.
2. Uczeń może zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia lub Samorządu Uczniowskiego o pomoc przy odwoływaniu się od wymierzonych kar i w rozwiązywaniu konfliktów.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 16:25:12