__Postanowienia końcowe

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53
1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. Wł. Gębika w Kwidzynie posiada własny sztandar, utrwalone tradycje i ceremoniał szkolny.
2. Szkoła posiada pieczęć urzędową, którą używa zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową, materiałową i dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Szkoła może współpracować i utrzymywać kontakty z innymi szkołami i instytucjami na trenie kraju i zagranicy.
5. Zmian w Statucie dokonać może Rada Szkoły na wniosek co najmniej jednego z organów Szkoły.
6. Dyrektor Szkoły jest upoważniony do zmiany publikowania ujednoliconego tekstu Statutu po trzech nowelizacjach.
7. Statut Szkoły dostępny jest w bibliotece szkolnej, sekretariacie Szkoły, pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej sp6.kwidzyn.pl.
8. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze.

Statut Szkoły w niniejszym brzmieniu obowiązuje od roku szkolnego 2014/2015.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 16:25:12