Organizacja Szkoły

§12 Organizacja pracy w Szkole

1. Nauka w Szkole odbywa się w oparciu o pracę w oddziałach i nauczanie indywidualne.
2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
3. W Szkole tworzy się oddziały ogólne, integracyjne i sportowe.
4. Oddział integracyjny liczy do 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.
5. W oddziale sportowym tworzy się grupy sportowe, które liczą nie mniej niż 10 uczniów.
6. Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach I-III, nie większą niż 25, ustala Dyrektor Szkoły, a w oddziałach IV-VIII w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.
7. W uzasadnionych przypadkach, takich jak: konieczność powtórzenia klasy, przeniesienie do klasy programowo wyższej, przesunięcie do klasy równoległej Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczniów w oddziale.
8. Wraz z rozpoczęciem nowego etapu kształcenia może nastąpić nowy podział na oddziały.
9. Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej w Szkole:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
a) dydaktyczno –wyrównawcze,
b) specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia (np. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapii i terapii pedagogicznej),
4) zajęcia rewalidacyjne,
5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
6) gimnastyka korekcyjna,
7) inne w zależności od potrzeb i środków budżetowych przyznanych Szkole.
10. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych może otrzymać wsparcie w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
11. Nauczanie indywidualne dla ucznia organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.
12. Do realizacji zajęć Szkoła posiada pomieszczenia wymienione w § 5 ust. 9.
13. Uwzględniając warunki lokalowe i finansowe Szkoły, dokonuje się podziału oddziału na grupy na zajęciach języka obcego, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki, wychowania do życia w rodzinie.
14. Część zajęć realizowana jest w oddziałach międzyklasowych.
15. Czas zajęć wynosi:
1) jednostka dydaktyczna – 45 minut; w uzasadnionych przypadkach może trwać 30-60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu pracy,
2) godzina zajęć specjalistycznych – 45 minut,
3) zajęcia rewalidacyjne – 60 minut,
4) godzina pracy w świetlicy i bibliotece – 60 minut.
16. Zasady korzystania z poszczególnych pracowni określają regulaminy, które znajdują się w pracowniach. Regulamin pracowni określa Dyrektor Szkoły w formie rozporządzenia.
17. Opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami szkolnymi i innymi pomieszczeniami dydaktycznymi powierza się poszczególnym nauczycielom.
18. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, którym powierzono pod opiekę pomieszczenia szkolne, o których mowa w ust. 17 mają w szczególności obowiązek;
1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla uczniów,
2) utrzymywać w nich należyty porządek,
3) dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pomieszczenia.
19. Szkoła zapewnia uczniom warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, którą prowadzi ajent, na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Szkoły.
20. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i wychowania budynki i teren Szkoły są objęte nadzorem kamer (monitoring wizyjny).
21. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły.
22.Na podstawie arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
23. Dyrektor Szkoły ma prawo ogłosić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§13 Oddziały sportowe

1. Szkoła prowadzi oddziały sportowe z rozszerzonym programem wybranych dyscyplin sportowych na poziomie klas IV-VIII.
2. Zajęcia sportowe realizowane są w Szkole oraz z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Szkoły a daną jednostką.
3. Uczniowie oddziałów sportowych wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego (wyniki w nauce, testy sprawnościowe oraz badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza sportowego).
4. Ocenianiu ucznia klasy sportowej podlegają umiejętności, wiadomości i postawy zawarte w podstawie programowej oraz programie szkolenia sportowego danej dyscypliny.
5. Na wniosek nauczyciela – opiekuna grupy sportowej Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów oddziału sportowego. Nauczyciel dokonuje oceny przydatności ucznia do dalszego szkolenia w terminie do końca maja.
6. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o przeniesieniu ucznia z klasy sportowej do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
7. Rodzic/prawny opiekun składa odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.
8. Dyrektor Szkoły do rozpatrzenia odwołania powołuje Komisję w składzie:
1) przewodniczący zespołu wychowania fizycznego,
2) nauczyciel wychowania fizycznego,
3) wychowawca klasy,
4) pedagog lub psycholog,
9. Komisja po analizie dokumentów podejmuje decyzję w terminie 7 dni. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§14 Świetlica szkolna

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w Szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające opieki w Szkole.
2. Przyjęcia ucznia do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. Szczegółowe warunki określa regulamin świetlicy.
3. Uczniowie w świetlicy podzieleni są na grupy liczące do 25 uczniów.
4. Czas pracy świetlicy uzależniony jest od potrzeb i podany do wiadomości rodzicom.
5. Do zadań świetlicy należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa,
2) organizowanie pomocy w nauce,
3) zaspokojenie potrzeb wypoczynku, przynależności i uznania grupowego,
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
5) tworzenie warunków do samodzielnej pracy uczniów,
6) organizowanie zajęć kulturalno-oświatowych,
7) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości,
8) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczniów w zakresie opieki i wychowania,
9) współdziałanie z pedagogiem, psychologiem i innymi pracownikami Szkoły oraz w miarę potrzeb z innymi placówkami i instytucjami dla potrzeb ucznia.
6. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
1) zajęć specjalistycznych,
2) zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów,
3) zajęć utrwalających wiedzę,
4) gier i zabaw rozwijających,
5) zajęć sportowych.

§15 Biblioteka szkolna

1. W szkole działa biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) umożliwiająca:
1) realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela;
3) rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;
4) korzystanie z komputerów, Internetu i zbiorów bibliotecznych w celu poszukiwania, porządkowania iwykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
5) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie;
6) wypożyczanie książek.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły,
2) rodzice uczniów Szkoły po włączeniu do grona czytelników na podstawie dowodu tożsamości oraz podpisaniu zobowiązania regularnego zwrotu wypożyczonych książek, a w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia – odkupienia takiej samej lub wskazanej przez bibliotekarza książki.
3. Nauczyciel bibliotekarz:
1) dokonuje zakupu książek i zbiorów specjalnych do biblioteki w miarę posiadanych środków finansowych, uwzględniając wnioski nauczycieli;
2) gromadzi, opracowuje i udostępnia książki, podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zbiory specjalne oraz czasopisma;
3) prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek;
4) udostępnia książki i inne źródła informacji;
5) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;
6) współpracuje z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych oraz współuczestniczy wrealizacji zadań dydaktycznych Szkoły;
7) włącza uczniów do wybranych prac bibliotecznych;
8) współpracuje z bibliotekami funkcjonującymi na terenie powiatu kwidzyńskiego w zakresie:
9) udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia,
10) przekazywania informacji nauczycielom i uczniom o akcjach organizowanych przez biblioteki,
11) udziału w konkursach, wystawach i innych imprezach propagujących czytelnictwo.
4. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki i ICIM określają stosowne regulaminy.

§16 Wolontariat w Szkole

1. W Szkole podejmowane są działania z zakresu wolontariatu.
2. Celem szkolnego wolontariatu jest zaangażowanie młodzieży do działań wolontariackich i kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych.
3. Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do:
1) potrzebujących pomocy w społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych;
2) społeczności szkolnej poprzez podejmowanie działań informacyjnych oraz aktywizujących;
3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.
4.  Samorząd uczniowski podejmuje działania z zakresu wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
5. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu reguluje regulamin Samorządu Uczniowskiego.
6. Działalność szkolnego wolontariatu jest wspierana przez:
1) organizacje harcerskie działające w Szkole,
2) wychowawców wraz z ich klasami,
3) nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
4) rodziców,
5) inne osoby i instytucje za zgodą Dyrektora Szkoły.
7. Zadania realizowane w ramach wolontariatu na terenie Szkoły, na rzecz Szkoły i środowiska:
1) współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych (programy wsparcia):
a) pomoc koleżeńska – wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce,
b) wspomaganie niepełnosprawnych uczniów;
2) współorganizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z młodszych klas;
3) współorganizacja imprez integracyjnych, kulturalnych:
a) Dni Integracji,
b) Dni Otwartych,
c) spektakli teatralnych, muzycznych;
4) wspomaganie rodzin – akcje charytatywne, pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) przy współpracy instytucji, stowarzyszeń i organizacji.

§17 Działalność stowarzyszeń i organizacji

1. W celu rozszerzania i wzbogacania form działalności edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej Szkoły mogą, na podstawie własnego statutu, działać przy niej stowarzyszenia i organizacje.
2. Zgodę na podjęcie działalności innych stowarzyszeń i organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) wyraża Dyrektor Szkoły, po uzgodnieniu warunków i zakresu działalności, uzyskując pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§18 Współpraca ze środowiskiem lokalnym

1. Szkoła współpracuje z samorządem lokalnym, organizacjami, placówkami, instytucjami działającymi na terenie miasta i powiatu kwidzyńskiego.
2. Zasady i formy współpracy:
1) Kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu przez uczniów i poszerzanie realizowanych w Szkole zajęć edukacyjno-wychowawczych, wzbogacenie programu szkolnego o ciekawe formy pracy, rozwijanie pasji i zdolności uczniów (np. edukacja teatralna, plenery plastyczne, zajęcia twórczości manualnej, warsztaty ekologiczne, zajęcia z kinezjologii edukacyjnej, origami, zajęcia sportowe pozaszkolne, zajęcia muzyczne, zajęcia biblioteczne) w oparciu o współpracę z ośrodkami kultury, sportu i rekreacji oraz pracowniami pedagogicznymi.
2) Współpraca z instytucjami opiekuńczymi, organizacjami pozarządowymi w celu zabezpieczenia potrzeb ucznia w postaci opiekuńczej, finansowej lub rzeczowej (np. obiady, zimowiska, obozy wyjazdowe, obozy terapeutyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, kolonie, zajęcia i akcje w świetlicy środowiskowej, wyprawki dla uczniów, pomoc przy wyposażeniu w podręczniki szkolne, zbiórki odzieży i słodyczy, imprezy i spotkania integracyjne uczniów niepełnosprawnych).
3) Zapraszanie przedstawicieli policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz innych ośrodków krajowych do współpracy przy realizowaniu wybranych zajęć, warsztatów, akcji o charakterze edukacyjno-wychowawczym, szkoleń w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
4) Włączanie się do realizacji zadań edukacyjno-profilaktycznych organizowanych przez instytucje zajmujące się problemami z zakresu zdrowia publicznego, takich jak: szkolenia dla nauczycieli z zakresu programów realizowanych w szkole, profilaktyka zjawisk niepożądanych w szkole w oparciu o akcje, przedstawienia, programy.
5) Współpraca z pielęgniarką szkolną w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym.
6) W ramach poszerzania oferty terapeutycznej i wspomagającej rozwój osobowy ucznia Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz ośrodkami terapii i rehabilitacji.
7) Udział młodzieży szkolnej w pozaszkolnych imprezach oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, wychowawczych i innych organizowanych za pośrednictwem Szkoły.
8) Współpraca w realizacji zadań edukacji ekologicznej z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
9) Pozyskiwanie funduszy od sponsorów na działania związane ze sferą dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną.
3.  Współpraca z placówkami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej:
1) Realizacja innowacji „Czarodziejski Flażolecik” – Szkoła wspiera inne szkoły i przedszkola w działaniach na rzecz rozwijania zainteresowań muzycznych, jak również integracji osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowia. Współpraca z lokalnymi artystami, młodzieżą i dziećmi opiera się na propagowaniu muzyki klasycznej oraz promocji Kwidzyna i jego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację święta muzyki, festiwali, wspólne muzykowanie.
2) Realizacja innowacji „Śpiewający Teatr” – organizacja spektakli teatralnych, widowisk muzycznych dla środowiska we współpracy z kwidzyńskimi ośrodkami kultury.
3) Realizacja programów sportowych dla oddziałów sportowych, kontynuacja innowacji „Sportowy sposób na nudę” – współpraca z kwidzyńskimi klubami sportowymi w zakresie pomocy przy organizacji oddziałów sportowych w Szkole oraz zawodów sportowych i korzystania z obiektów.

 

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia w BIP: 2017-11-30 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 12:30:00