Wicedyrektor

Stanowisko wicedyrektor
Imię i nazwisko Mirosława Makul
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Pełni funkcję od: 2018-02-01
Kompetencje: 1. Zastępuje dyrektora i II wicedyrektora w czasie jego nieobecności, informuje o stanie pracy szkoły.
2. Organizuje i kontroluje realizację procesu dydaktyczno wychowawczego, prawidłowość prowadzenia dokumentów.
3. Odpowiada za sprawność organizacyjna szkoły i wyniki zespołów: edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczego, edukacji prozdrowotnej i integracji..
4. Jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli ww. zespołów i sprzątaczek; odpowiada za organizację i jakość ich prac, a w szczególności: nadzór pedagogiczny, doskonalenie zawodowe, WDN, hospitacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekty ocen, wnioskowanie do dyrektora w sprawie nagród, wyróżnień i kar.
5. Prowadzi dokumentację godzin ponadwymianrowych i doraźnych zastępstw.
6. Przygotowuje projekt organizacyjny szkoły, roczny plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć, dodatkowych czynności, kalendarz uroczystości i imprez.
7. Koordynuje konkursy i imprezy na wszystkich szczeblach.
8. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2018-02-01
Data udostępnienia w BIP: 2018-02-01 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 12:14:00