Cele i zadania Szkoły

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3 Cele edukacyjne
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
3. Celem kształcenia ogólnego jest:
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
4. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego należą:
1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
6) umiejętność uczenia się, jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
7) umiejętność pracy zespołowej.

§ 4 Cele wychowawcze i opiekuńcze
1 . Integrowanie wychowawczych oddziaływań szkoły i rodziny.
2. Dążenie do stworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole.
3. Zapewnienie korzystnych dla zdrowia warunków edukacji.
4. Uświadomienie uczniom zasad przestrzegania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły.
5. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań prozdrowotnych.
6. Pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest opieka i wsparcie, w tym również pomoc materialna.
7. Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom oraz rodzicom poprzez konsultacje specjalistyczne w zakresie diagnozy, terapii i działań profilaktycznych.
8. Organizowanie różnych form współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:
1) konsultacje indywidualne (z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem i nauczycielami przedmiotu);
2) spotkania edukacyjno-informujące klasowe i ogólnoszkolne;
3) broszury, informatory, ulotki.
9. W realizacji celów i zadań szkoła uwzględnia Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki.

§ 5 Zadania szkoły
1. Realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, dostosowanej do możliwości i uzdolnień uczniów, uwzględniającej program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, z uwzględnieniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
2. Organizowanie różnych form pracy z uczniem w celu rozwijania zdolności i zainteresowań.
3. Dbanie o nowoczesną bazę dydaktyczną.
4. Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w procesie kształcenia.
5. Stałe podnoszenie jakości nauczania i wychowania poprzez:
1) przeprowadzanie wewnętrznych badań wyników nauczania z wybranych przedmiotów;
2) organizowanie sprawdzianów w klasie 6;
3) uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego w celu podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, także w oparciu o WDN;
4) prowadzenie ewaluacji wewnątrzszkolnej w zakresie wszystkich obszarów pracy szkoły, uwzględnianie wyników ewaluacji w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6;. Organizowanie i udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
7. Realizacja programów i projektów edukacyjnych promujących i poprawiających bezpieczeństwo:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2) organizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego dostosowanego do potrzeb szkoły w oparciu o procedury szkolne;
3) kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia;
4) podejmowanie działań mających na celu integrowanie całego środowiska szkolnego w oparciu o poszanowanie godności, przestrzeganie zasad równości wobec prawa oraz zasad tolerancji;
5) wychowanie w oparciu o autorytety i wzorce postępowania.
§ 6 Sposób realizacji zadań szkoły
1. Szkoła dostosowuje podstawę programową do możliwości i uzdolnień uczniów.
2. Zapewnia uczniom godne warunki zdobywania wiedzy, rehabilitacji oraz pełnego rozwoju osobowości.
3. W realizacji nauczania i rehabilitacji Szkoła jest otwarta na niekonwencjonalne metody edukacji i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stosowanych w kraju i za granicą.
4. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:
1) przeprowadzanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych;
2) organizowanie różnych form pracy z uczniem wybitnie zdolnym w określonych dziedzinach;
3) wszechstronne korzystanie z pomocy dydaktycznych i systematyczne ich uzupełnianie;
4) stałe zapoznawanie rodziców ze zmianami programowymi i wymogami nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
5) przeprowadzenie badań wyników nauczania z wybranych przedmiotów, w szczególności z matematyki i języka polskiego;
6) kierowanie do badań psychologicznych uczniów z trudnościami w nauce;
7) prowadzenie rejestru uczniów z trudnościami dydaktycznymi w celu objęcia ich stałą opieką;
8) organizowanie zespołów dydaktyczno-wyrównawczych oraz indywidualizację pracy na lekcjach.
5. W Szkole zatrudnia się nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, podnoszących swoją wiedzę i umiejętności.
6. Szkoła realizuje programy i projekty edukacyjne promujące bezpieczeństwo, podejmuje działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa:
1) ocenianie stanu bezpieczeństwa Szkoły;
2) korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej;
3) przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych;
4) kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia;
5) podejmowanie działań mających na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.
7. W Szkole realizowane są inne zadania wynikające z potrzeb dzieci lub woli rodziców:
1) logopedyczne poprzez terapię indywidualną oraz terapię grupową;
2) związane z opieką psychologiczną i pedagogiczną poprzez diagnozę, terapię indywidualną oraz grupową, a także ścisłą współpracę z nauczycielami i innymi specjalistami oraz rodzicami;
3) korekcji wad postawy i zadań rehabilitacyjnych na zajęciach gimnastyki korekcyjnej i kinezyterapii poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy w formie zajęć indywidualnych i grupowych.
8. Nauczyciel danego oddziału ma prawo wyboru określonej koncepcji pedagogicznej i wdrożenia jej w procesie wychowania po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego, jeżeli wdrożenie koncepcji wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi.
9. W ramach przyjętych do realizacji programów autorskich nauczyciele mogą wprowadzać wybrane przez siebie elementy innych koncepcji pedagogicznych, o ile posiadają właściwe kompetencje i wiedzę.
10. Dla realizacji celów i zadań statutowych Szkoła posiada pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, a w szczególności:
1) bibliotekę z czytelnią – ICIM;
2) salę audiowizualną;
3) sale komputerowe;
4) gabinety specjalistyczne:
a) pedagoga,
b) psychologa,
c) logopedyczny,
d) terapii pedagogicznej,
e) terapii ruchowej,
f) medyczny;
5) świetlicę z salą cichej nauki;
6) stołówkę;
7) salę gimnastyczną z zapleczem sportowym i rekreacyjnym;
8) salę ćwiczeń dla klas I-III;
9) salę do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej;
10) salę doświadczania świata;
11) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 16:25:12