Dyżury szkolne

VII. DYŻURY SZKOLNE

§ 31 Organizacja dyżurów
1. Dyżury szkolne to najważniejsze działania wszystkich nauczycieli i pracowników Szkoły zapewniające bezpieczeństwo na terenie Szkoły.
2. Teren Szkoły obejmuje budynek Szkoły i otoczenie (klasy, sala gimnastyczna, salki ćwiczeń, świetlica, stołówka, korytarze, szatnie, toalety, tarasy, boiska, plac zabaw).
3. Dyżury pełnione są przez nauczycieli na wszystkich przerwach, do czasu wejścia do klas wszystkich uczniów, prawidłowo do drugiego dzwonka na lekcję.
4. Harmonogram dyżurów określa czas i miejsce dyżuru. Poza wyznaczonymi godzinami za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel, zgodnie z jego tygodniowym planem zajęć.
5. Pierwszy dyżur rozpoczyna się o godz. 7.45.
6. W czasie przerw dyżur nauczycielski wsparty jest przez uczniów klas IV-VI lub Samorząd Uczniowski.
7. W czasie lekcji dyżur pełnią także pracownicy obsługi.

§ 32 Dyżury nauczycieli
1. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel zwraca szczególną uwagę na:
1) porządek i zachowanie uczniów: poruszanie się po korytarzach, zabawy, kulturę słowa, poszanowanie mienia, opuszczanie budynku, wyjścia poza teren Szkoły;
2) porządek w stołówce: na pierwszej długiej przerwie obiad jedzą uczniowie klas młodszych, zaś klasy IV-VI w tym czasie wychodzą na boisko;
3) odwiedziny osób z zewnątrz;
4) dyżur uczniów.
2. Po skończonym dyżurze wpisuje swoje uwagi do zeszytu dyżurów szkolnych. O sytuacjach zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu uczniów niezwłocznie powiadamia dyrekcję Szkoły.
3. Nauczyciel, który z ważnych przyczyn nie może być na dyżurze, informuje o tym dyrekcję i organizuje za siebie zastępstwo koleżeńskie.
4. Za łamanie dyscypliny pracy, nieusprawiedliwioną nieobecność nauczyciela na dyżurze zawiesza się jego dodatek motywacyjny na okres jednego semestru.

§ 33 Dyżury pracowników obsługi
1. Pracownik obsługi pełni dyżur zgodnie z zadaniami określonymi przez Dyrektora Szkoły i według grafiku opracowanego przez woźną.
2. W czasie dyżuru zwraca uwagę na:
1) wszystkie osoby wchodzące do Szkoły;
2) porządek w budynku Szkoły (na korytarzach, w toaletach, szatniach), wspomagając w dyżurze nauczyciela;
3) punktualność przychodzenia uczniów do Szkoły – przychodzenie 10 minut przed rozpoczęciem lekcji;
4) korzystanie z szafek uczniowskich;
5) powroty uczniów z przerwy po pierwszym dzwonku na lekcję, ustawienia przed klasą; przy sprzyjającej aurze w okresie jesienno-zimowym uczniowie ubrani odpowiednio do pogody (kurtki, czapki, szaliki) wychodzą na boisko szkolne tylko w czasie dłuższych przerw.
3. Wszelkie uwagi zgłasza nauczycielowi dyżurnemu. O sytuacjach zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu uczniów natychmiast powiadamia dyrekcję Szkoły.

§ 34 Dyżury uczniowskie
1. W klasach I-VI przez okres jednego tygodnia dyżur pełni dwoje uczniów według listy z dziennika.
2. Dyżurny klasowy między innymi odpowiada za ustawienie plecaków pod klasą, porządek w klasie, szatni w-f, ułożenie ubrań, czystość i zamknięcie szatni, wietrzenie klasy w czasie przerwy. Szczegółowe obowiązki dyżurnych klasowych ustala wychowawca klasy.
3. Obowiązki dyżurnych Samorządu Uczniowskiego:
1) wspomagają dyżurujących nauczycieli w czasie przerw na korytarzach, przy wejściach i bramach do Szkoły;
2) pilnują porządku, przypominając koleżankom i kolegom o zakazie biegania po korytarzu, hałasowania;
3) zwracają uwagę na to, że uczniom nie wolno bawić się na parkingach, placu przyszkolnym od ul. Grunwaldzkiej i Sportowej, wychodzić poza ogrodzenie Szkoły;
4) szczegółowe obowiązki dyżurnych Samorządu Uczniowskiego określa opiekun SU;
5) po skończonym dyżurze niewłaściwe zachowanie uczniów w czasie przerw, zgłaszają dyżurującemu nauczycielowi;
6) o sytuacjach zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu uczniów natychmiast powiadamiają dyrekcję Szkoły.


Podmiot udostępniający informację Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie
Osoba odpowiadająca za treść Lidia Nowacka
Osoba wprowadzająca dane: Dorota Bieżuńska
Data utworzenia informacji: 2014-11-18
Data udostępnienia w BIP: 2014-11-18 16:25:12
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-18 16:25:12

;